Exegeza omiletică

Obiectivul seminarului este, ca studentul să înțeleagă fiecare element din prepararea slujbei religioase, să soluționeze sarcina atașată elementului respectiv aplicând cunoștințele teoretice omiletice, exegetice, ermeneutice și retorice, să înțeleagă și să-si însușească procedura pregătirii slujbei religioase; să reflecte asupra procesului de pregătire și asupra evaluării lucrării de seminar.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își formează și întărește abilitatea de a proiecta și elabora un discurs argumentat și relevant pe baza textelor sacre, precum și abilitatea de a prepara o slujbă religioasă consistentă.

Competențe generale

Studentul își formează și întărește abilitatea de a proiecta, elabora și a ține discursuri concludente.

Structura cursului

 1. Prezentarea și discutarea obiectivului seminarului; definirea temelor pentru fiecare student/lucrare de seminar

 2. Consultație cu profesorul îndrumător

  Organizarea consultațiilor: fiecare studentul semnalizează pretenția lui de a beneficia de consultație, iar grupul face o repartizare. Studentul responsabil trimite repartizarea profesorului îndrumător cu cel puțin șapte zile după ședința pregătitoare.
  Data consultației: intervalul de timp menționat în orar, maxim 1/2 ore pentru fiecare student.
  Decurgerea consultației: Studentul trimite întrebările legate de lucrarea sa în scris (prin mail) cu trei zile lucrătoare înaintea consultației. Întrebările trimise în prealabil constituie baza consultației.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 0 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 25 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 47 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 75 ore/semestru.

Examinare

Profesorul îndrumător acceptă și evaluează pregătirea slujbei religioase scrise (lucrare de seminar). Lucrarea scrisă va fi acceptată dacă conține toate elementele a pregătirii slujbei religioase și soluționarea satisfăcătoare din punct de vedere profesional a sarcinii atașate elementului respectiv. Pe baza evaluării stă calitatea soluționării a fiecărei sarcini și gradul de integrare a acesteia (coerența lucrării de seminar).