Drept canonic

Pe lângă faptul că biserica are propriul ei sistem intern de reguli, ea este de asemenea o organizație funcțională reglementată de legea statului. Cunoașterea acestor reglementări este importantă nu numai în situații conflictuale, ci și în prevenirea și evitarea conflictelor. În cadrul cursului de Drept canonic studenții se familiarizează cu contextul teoretic juridic și dobândesc cunoștințele esențiale pentru practicarea activității lor ca preoți.

Competențe

Competențe specifice

Studentul înțelege conceptul de stat de drept, se familiarizează cu structura organizatorică a statului, cu atribuțiile și funcționarea sistemelor de relații, cu principiile care guvernează toate aceste structuri. Studentul cunoaște reglementările privind relația dintre stat și biserică, prevederile constituționale ale dreptului civil, dreptului muncii, dreptului administrativ, dreptului penal. Prin cunoașterea reglementărilor de stat, studentul își poate îndeplini parțial obligațiile legitime și poate impune drepturile consacrate de lege.

Structura cursului

 1. Noţiunea şi definiţia dreptului

  Curs: Noţiunea şi definiţia dreptului. Valorile juridice. Raportul dintre drept şi morala, asemănări şi deosebiri. Raportul dintre drept şi politică. raportul dintre stat şi drept. Apariţia dreptului. Cutuma, dreptul cutumiar. Noţiunea izvoarelor dreptului. Izvoarele materiale şi formale ale dreptului. Actele normative. Sistemul ivoarelor de drept.
  Seminar: Prezentarea unor exemple situaţii, analiza unor texte, pe marginea tematicii cursului. Studierea unor acte normative concrete, structura şi conţinutul lor.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Általános jogelmélet, 43-63 (21)
  • Varga Attila: Román alkotmányjog, 169-173 (5)
 2. Noţiunea şi structura normei juridice

  Curs: Noţiunea şi structura normei juridice. Noţiunea, definiţia şi caracteristicile sistemului de drept. Valabilitatea şi aplicarea dreptului. Noţiunea juridică a puterii. Puterea publică. Principiile dreptului. Instituţiile de drept.
  Seminar: Examinarea structurii normei juridice din actele normative concrete. Analiza unor speţe, respectiv a unor principii şi instituţii de drept aplicate la acte normative şi la cazuri concrete.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Román alkotmányjog, 199-213 (15)
 3. Raporturile juridice

  Curs: Raporturile juridice. Subiectele de drept: persoane fizice şi persoane juridice. Capacitatea juridică a persoanelor. Siguranţa juridică. Răspunderea juridică, noţiune, elemente şi condiţiile.
  Seminar: Analiza unor raporturi juridice concrete, conduita părţilor, formele de răspundere.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Román alkotmányjog, 215-333 (119)
 4. Necesitatea reglementărilor statale cu privire la biserici

  Curs: Noţiunea statului. Noţiunea bisericii. Noţiunea religiei. Necesitatea reglementărilor statale cu privire la biserici. Actele normative referitor la biserici.
  Seminar: Legat de tematica cursului analiza unor texte, concepte şi teorii.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Állam és egyház viszonya, az egyházak jogállása Romániában, 215-233 (19)
  • Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog, 201-216 (16)
  • Schanda Balázs: Az egyházjog és a világi jog viszonya, 271-282 (12)
 5. Cadrul constituţional şi legal cu privire la statutul juridic al cultelor

  Curs: Cadrul constituţional şi legal cu privire la statutul juridic al cultelor. autonomia cultelor. Noţiunea şi conţinutul autonomiei. Egalitatea dintre culte. Sprijinul financiar al cultelor.
  Seminar: Analiza textelor legale. Exemple concrete privind aplicarea reglementărilor referitor la autonomia cultelor. Cadrul şi limitele acestei auonomii. Unele deficienţe în reglementare respectiv în aplicare.

  Bibliografie:

  • Antalóczy Péter: Egyházjog I. Állami egyházjog, 111-150 (40)
 6. Religia, ca valoare constituţională

  Curs: Religia, ca valoare constituţională. Libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă, conţinutul şi definiţia conastituţională. Noţiunea conştiinţei, a convingerii şi a gândirii.. Demnitatea umană, ca valoare constituţională, ca drept fundamental complex. Jurisprudenţa în materie.
  Seminar: Analiza pratică a acestor noţiuni abstracte, în special utilizând jurisprudenţa instanţelor de judecată, a Curţii Constituţionale, precum şi a instanţelor internaţionale în special practica CEDO.

  Bibliografie:

  • Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog, 270-283 (14)
  • Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog, 9-46 (38)
 7. Modelele raproturilor dintre stat şi biserică

  Curs: Modelele raproturilor dintre stat şi biserică. Caracteristicile „modelului românesc”. Aprecierea religiei şi a cultelor în Uniunea Europeană, în Tratatul de la Lisabona.
  Seminar: Analiza comparativă a diferitelor modele privind raportul dintre stat şi biserică din SUA, Franţa, Germania, Italia, Grecia, Ungaria etc.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 92-97 (6)
  • Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog, 190-209 (20)
  • Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog, 325-331 (7)
 8. Legea nr. 489/2006 privind statutul juridic al cultelor şi libertatea religioasă

  Curs: Legea nr. 489/2006 privind statutul juridic al cultelor şi libertatea religioasă. Principiile raportului dintre stat şi biserică. Pricipiile raportului dintre culte. Interzicerea defăimării.
  Seminar: Prezentarea conceptelor, a principiilor ce a stat la baza legii, precum şi a structurii, respectiv a prevederilor, a reglementărilor. Analiza practică a principiilor, a modului de punere în aplicare. Caracterizarea raportului dintre stat şi biserică.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Állam és egyház viszonya, az egyházak jogállása Romániában, 215-234 (20)
 9. Organizarea cultelor

  Curs: Organizarea cultelor. Tipurile ale organizaţilor religioase. Cultele, asociaţii religioase, comunităţi religioase, precum şi statutul lor. Persoanele juridice de utilitate publică, persoanele juridice de drept privat. Înregistrarea cultelor. Condiţiile legale pentru recunoaştere cultelor.
  Seminar: Analiza modului de organizare a cultelor, a asociaţiilor, şi a comunităţilor religioase. Studierea condiţiilor legale a utilităţii publice, respectiv a înţelege ce înseamnă persoană juridică de drept privat.

  Bibliografie:

  • Schanda Balázs: Magyar állami egyházjog, 72-89 (18)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog I. Állami egyházjog, 210-222 (13)
  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 88-91 (4)
 10. Reglementările constituţionale şi legale a învăţământului confesional

  Curs: Reglementările constituţionale şi legale a învăţământului confesional. Şcolile confesionale şi tatutul lor juridic. Înfiinţarea şcolilor şi a instituţiilor de învăţământ confesional. Atribuţiile de educaţie şi de învăţământ a bisericilor.
  Seminar: Prezentarea unor şcoli existente şi care funcţionează. Situaţia lor juridică. Atribuţiile privind administrarea acestor şcoli.

  Bibliografie:

  • Antalóczy Péter: Egyházjog I. Állami egyházjog, 224-246 (23)
  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 253-265 (13)
 11. Sursele de finanţare a cultelor

  Curs: Sursele de finanţare a cultelor. Patrimoniul cultelor. Noţiunea patromoniului şi a proprietăţii. Legile de retrocedare a bunurilor bisericeşti, aplicarea acestora. Reglementările legale privind administrarea cultelor. Principiile administrării. Bugetul cultelor.
  Seminar: Prezentarea problemelor practice privind administrarea, contabilitatea, evidenţa, registrele.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 231-249 (19)
 12. Activitatea culturală a cultelor

  Curs: Activitatea culturală a cultelor. Contribuţia cultelor în protecţia patrimoniului cultural. Protecţia instituţională a patrimoniului cultural. Intituţii muzeale, biblioteci, arhive.
  Seminar: Atribuţii concrete legate de bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea cultelor.

  Bibliografie:

  • Antalóczy Péter: Egyházjog I. Állami egyházjog, 247-257 (11)
 13. Atribuţii caritative a bisericilor

  Curs: Atribuţii caritative a bisericilor. Organizarea activităţii caritative. Activităţi în armată, în spitale, în orfelinate, în azile de bătrâni, în penitenciare.
  Seminar: Modul de administrare a activităţii caritative a bisericii. Manegementul acestei activităţi.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 250-253 (4)
 14. Instituţiile statului, autorităţile publice care au competenţe şi atribuţii în raport cu biserici şi culte

  Curs: Instituţiile statului, autorităţile publice care au competenţe şi atribuţii în raport cu biserici şi culte. Parlament, guvern, ministere, secretariatul de stat pentru culte, prefectura, inspectoratul judeţean pentru învăţământ.
  Seminar: Prezentarea şi analiza activităţii autorităţilor publice menţionate în raport cu biserici.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Állam és egyház viszonya, az egyházak jogállása Romániában, 215-234 (20)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 30 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 3 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 73 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 101 ore/semestru.

Examinare

Examen oral despre cunoștințele și abilitățile studentului. Participarea activă, constructivă în cadrul orelor (la cursuri, dar mai cu seamă în cadrul orelor de seminar), se adaugă parțial la rezultatul examenului.