Literatura unitariană devoțională

Scopul seminarului este familiarizarea studenților cu literatura unitariană devoțională cuprinzînd secolele XVI-XX. Pe durata seminarului participanții vor avea ocazia de a studia și cunoaște acele cărți de rugăciuni și psalterii, care au fost folosite în comunitatea unitariană d-ea rândul secolelor.

Studenții cei mai buni vor avea privilegiul de a consulta manuscrisele evlaviose unitariane din secolele XVII-XVIII. și de a lua parte la proiectul de editarea a acestora.

Competențe

Competențe specifice

Participanții la acest seminar î-și vor îmbogății nu numai cunoștințele liturgice, dar vor consulta și un vast material de care se vor putea folosi și în practica de zi cu zi. Competența de a evalua literatura evlavioasă unitariană. Proiectarea și elaborarea mai multor rugăciuni pe baza textelor sacre. Săvârșirea ritualurilor cultice

Structura cursului

 1. Descrierea seminarului

  Bibliografie:

  • Fazakas Gergely Tamás: A kora újkori magyarországi imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái
 2. Tradiția rugăciunilor de limbă maghiară în secolele XV-XVI.

  Bibliografie:

  • Fekete Csaba: A 16-17. század legkisebb hazai imádságoskönyve
 3. Literatura devoțională catolică

  Bibliografie:

  • Gajtkó István: A XVII. század katolikus ismádságirodalma
 4. Tradiția reformată

  Bibliografie:

  • Incze Gábor: A magyar református imádság a XVI. és XVII. században
 5. Tradiția unitariană: Cartea de rugăciuni tipărită de Gáspár Heltai

  Bibliografie:

  • Balázs Mihály: Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének utóéletéről
 6. Cartea de rugăciuni scrisă de Mihály Lombárd Szentábrahámi

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott könyörgések
 7. Cartea de rugăciuni scrisă de Koronka Antal

  Bibliografie:

  • Albert János: Imakönyv templomi használatra
 8. Cartea de rugăciuni scrisă de Albert János

  Bibliografie:

  • Koronka Antal: Imádságos könyv templomi szükségre
 9. Literatura devoțională unitariană din timpul primului război mondial și perioada interbelică

  Bibliografie:

  • Vári Albert: Imádságos könyv
 10. Cărți de rugăciuni și psalterii editate în anii 1948–1989.

  Bibliografie:

  • Kovács Lajos: Imakönyv, híveink használatára
 11. Cărțile de rugăciuni de după anul 1989.

 12. Literatura evlavioasă unitariană din secolul 21.

 13. Evaluarea cursului

 14. Cartea de rugăciuni scrisă de Árkosi Benedek

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 20 ore/semestru.
 • Tutoriat: 8 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 68 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 96 ore/semestru.

Examinare

Participarea la activitățile de seminarii / laborator 80%. Evaluare finală pe baza unui text 20%.