Etica și metodologia cercetării

Cursul are ca scop conștientizarea integrității în cercetarea academică, familiarizarea studenților cu conceptele și practicile relevante cercetării academice și deontologiei profesionale, și cunoașterea metodelor și interfețelor electronice care îi ajută în atingerea acestui scop.

Competențe

Competențe specifice

Studentul cunoaște principalele concepte din domeniul eticii şi deontologiei profesionale. Studentul înțelege rolului și importanța eticii pentru dezvoltarea sa profesională. Studentul este conștient de bune practici în elaborarea unei disertații, studii sau lucrări de specialitate. Studentul este familiarizat cu cele mai importante softuri, care îl ajută în redactarea unei publicații care să corespundă cerințelor academice din acest punct de vedere.

Structura cursului

 1. Comunitatea academică

  Principiile de bază ale Magna Charta Universitatum. Vezi: http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/hungarian. Codul de etică a Institutului Teologic Protestant.

  Bibliografie:

  • Kozma Tamás, Rébay Magdolna: The Bologna Process of Central and Eastern Europe. Studies in International Comparative Educational Science
 2. Deontologia academică

  Concepte: libertatea academică, autonomia personală, competență, integritate, colegialitate, responsabilitate.

  Bibliografie:

  • Papadima, Liviu: Deontologie Academica. Curriculum-cadru
 3. Cercetare cantitativă și calitativă

  – Care să o folosim, și în ce situație?
  – bazele și metodele principale ale dezvoltării interviurilor
  – analiza conținutului
  – teme religioase și metode calitative

  Bibliografie:

  • Palkovits Miklós: A tudományelemzés módszerei – A tudományos közlés szempontjai és etikája
 4. Metodologia chestionarelor 1

  – planificarea cercetării,specificul temelor religioase
  – conceptualizare, definirea indicatoarelor, rectificare
  – operaționalizare în practică

  Bibliografie:

  • Palkovits Miklós: A tudományelemzés módszerei – A tudományos közlés szempontjai és etikája
 5. Sondaje și protejarea datelor

  Metodologia pregătirii sondajelor și a studiilor de caz
  Bunele practici în protejarea datelor și a datelor private sau sensibile

 6. Redactarea publicațiilor

  Editarea lucrărilor de seminar și a tezelor de masterat:
  setarea stilurilor
  notele explicative, de subsol și formele acestora
  Utilizarea softurilor de editare MS Word și OpenOffice

 7. Sursele și prezentarea acestora

  Clasificarea și prezentarea surselor (primare, secundare etc.)
  Criteriile clasificării surselor
  Formele și metodica referințelor

 8. Softuri bibliografice în cercetarea academică (1) - Mendeley

 9. Softuri bibliografice în cercetarea academică (3) - Qiqqa

 10. Evaluare

 11. Cinstea academică a proprietății intelectuale

  Conceptul de proprietate intelectuală. Abordările diferite și aspecte morale ale pseudoepigrafiei antice. Conceptul și prestigiul de autorat. Autoritatea de învățător și canonizările. Gândirea academică medievală și proprietatea intelectuală. Apariția și consolidarea dreptului de autor în epoca nouă.

  Bibliografie:

  • Szinger András, Tóth Péter Benjamin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz
  • Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai
 12. Aprecierea proprietății intelectuale

  Proprietatea intelectuală și cinstea științifică. Distincția clară între citat, parafrază și plagiat. Știință și moralitate. Drepturi de autor „cumpărate”. Academia ca o afacere pentru mega-edituri. Reacțiile lumii academice

  Bibliografie:

  • Szinger András, Tóth Péter Benjamin: Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz
  • Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai
 13. Softuri bibliografice în cercetarea academică (2) - Zotero

 14. Sursele și prezentarea acestora

  Prezentarea surselor
  Formele și metodica referințelor

 15. Metodologia chestionarelor 2

  – întrebări deschise și închise
  – principii de luare de date și de întrebări
  – crearea unei baze de date, codificare și evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 14 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 10 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 6 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 26 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 40 ore/semestru.

Examinare

Evaluarea se face pe bază de portofoliu.