Simbolică

Scopul disciplinei este de a prezenta studenților învățăturile specifice ale bisericilor istorice, confesiunilor și comunităților mici, precum și practicile bisericești și confesionale ale celor cu care ne întâlnim zi de zi.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor cunoaște anumite învățături specifice și practici de viață ale bisericilor ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice și unitariene. De asemenea, vom studia confesiunile tradiționale ale neoprotestantismului (baptistă, adventistă, penticostală), precum și comunitățile care s-au înrădăcinat sau sunt pe cale de expansiune în zilele noastre (Martorii lui Iehova, mormonii, Hit Gyülekezete).

Competențe generale

O cunoaștere mai profundă a diferitelor confesiunilor îi ajută pe studenți să demoleze anumite prejudecăți, să înțeleagă greutatea și importanța moștenirii creștine comune, dezvoltându-le totodată și abilitatea critică cu care pot distinge între aspectele de credință cu adevărat esențiale și diafore, fenomene religioase secundare sau de ordin și mai mic. Ne străduim ca în cadrul acestor cursuri și seminare câte-un reprezentant al confesiunilor respective să exprime vocea propriei comunități în mod autentic. Astfel, orele servesc și la adâncirea conduitei ecumenice și aprecierea reciprocă a valorilor.

Structura cursului

 1. Biserica romano-catolică din Ardeal

  Bibliografie:

  • Diós István: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
 2. Probleme controversate între catolicism și protestantism

  Bibliografie:

  • Niesel, Wilhelm: Az evangélium és az egyházak, 39-74 (36)
  • Bernd Jochen, Hilberath',, Alois, Müller, Franz-Josef, Nocke: A dogmatika kézikönyve, 167-178 (12)
  • Bernd Jochen, Hilberath',, Alois, Müller, Franz-Josef, Nocke, Dorothea, Sattler: A dogmatika kézikönyve II., 3-158 (156)
 3. Interpretarea protestantă, respectiv catolică a mariologiei și a sacramentelor

  Bibliografie:

  • Bernd Jochen, Hilberath',, Alois, Müller, Franz-Josef, Nocke, Dorothea, Sattler: A dogmatika kézikönyve II., 161-233 (73) 235-396 (162)
  • Wilhelm, Niesel: Az evangélium és az egyházak, 78-126 (49)
 4. Biserica ortodoxă

  Bibliografie:

  • Wilhelm, Niesel: Az evangélium és az egyházak, 127-133 (7)
  • Kallistos, Ware: Az ortodox út
 5. Specialități teologice în ortodoxie

  Bibliografie:

  • Wilhelm, Niesel: Az evangélium és az egyházak, 127-163 (37)
  • Visky Sándor Béla: Dumitru Stăniloae: Mica Dogmatica vorbita - Dialoguri la Cernica
  • Stăniloaie, Dumitru: Teologia dogmatică ortodoxă
 6. Spiritualitate ortodoxă

  Bibliografie:

  • Dumitru, Staniloae: Filocalia
 7. Biserica unitariană

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hisszük és valljuk! Az Erdélyi Unitárius Egyház Kátéjának magyarázata
 8. Biserica greco-catolică

  Bibliografie:

  • Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története
 9. Biserica baptistă

  Bibliografie:

  • Baptista: A baptista hitvallás
 10. Biserica adventistă

  Bibliografie:

  • Fekete Péter: Krisztus vagy szombatnap?
 11. Biserica penticostală

  Bibliografie:

  • Bütösi János: Tévtanítások pergőtűzében
 12. Martorii lui Iehova

  Bibliografie:

  • Bütösi János: Tévtanítások pergőtűzében, 9-25 (17)
  • Fekete Péter: Az egyház és a szekta
 13. Mormonii

  Bibliografie:

  • Bütösi János: Tévtanítások pergőtűzében, 25-37 (13)
 14. Congregația Credinței

  Bibliografie:

  • Bartus László: Fesz van
  • Németh Sándor: Új Exodus

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 10 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 52 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 80 ore/semestru.

Examinare

Lucrare scrisa despre subiectul prezentat de catre studenti.