Regulamentul de examinare a studenţilor

 1. În vederea determinării nivelului de pregătire al studenţilor Institutul Teologic Protestant stabileşte regulile de prezentare la examen şi ale desfăşurării acestuia.
 2. Prezentul Regulament de examinare reprezintă aplicarea practică a principiilor definite în Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS) (în continuare: Regulamentul de credite) al Institutului.
 3. Regulamentul de Credite al ITP dispune despre perioada sesiunilor de examen, despre posibilităţile de examen şi de restanţe.
 4. Evaluarea examenelor, colocviilor şi a verificărilor periodice se face prin următoarele note şi calificative:
  • 10,00 – 9,00 = foarte bine
  • 8,99 – 7,00 = bine
  • 6,99 – 5,00 = satisfăcător
  • 4,99 – 1,00 = insuficient
 5. Restanţele pentru examenele ordinare rămase se dau în sesiunea de restanță. Acei studenţi care au promovat toate examenele obligatorii în sesiunile ordinare sunt avantajaţi la stabilirea burselor şi la alegerea comunităţilor bisericeşti unde vor efectua practica de sărbători.
 6. Prezenţa la cursuri este obligatorie. În cazul în care studentul a lipsit de la 30% din cursuri nu se poate prezenta la examen în sesiunea respectivă şi va fi decizia profesorului de specialitate dacă îl/o primeşte în următoarea sesiune de examene sau îl/o obligă să se înscrie din nou la această disciplină. În cazul în care studentul lipseşte de la 50% din cursurile unui semestru – motivat sau nemotivat – prima înscriere la disciplina respectivă se consideră nereuşită şi studentul este obligat să se înscrie din nou la aceeaşi disciplină, conform Regulamentului de credite. În cazul în care această situaţie survine la a doua înscriere la disciplina respectivă, studentul va fi exmatriculat.
 7. Prezenţa la seminarii este obligatorie. Fiecare student poate lipsi motivat de la trei seminarii într-un semestru. În cazul unei absenţe nemotivate studentul nu se poate prezenta la examen, profesorul de specialitate putând decide dacă în schimbul efectuării unei sarcini separate este de acord să permită studentului participarea la acesta. În cazul în care studentul lipseşte nemotivat de la două seminarii el nu se va putea prezenta la examen şi va trebui să se înscrie din nou la disciplina respectivă, adică trebuie să participe din nou la seminarii. Sunt exceptaţi de sub incidenţa acestei secţiuni studenţii care participă la o călătorie de studii mai scurtă sau mai lungă (de ex. programe de schimb între studenţi) cu acordul prealabil al Consiliului Facultății. Titularul de disciplină are dreptul să decidă asupra modului evaluării activităţii de seminar a acestor studenţi.
 8. În cazul în care această situaţie survine la a doua înscriere la disciplina respectivă, studentul va fi exmatriculat.
 9. Între examen, colocviu şi verificare pe parcurs nu există diferenţe în ceea ce priveşte notele şi statistica.
 10. În fiecare sesiune titularul de disciplină fixează două date de examen, iar studentul are dreptul să se prezinte la una dintre acestea. În cazuri excepţionale şi bine motivate, în baza unei cereri şi a unui acord preliminar, titularul de disciplină poate primi studentul într-o altă dată, diferită de cele două anunţate. La examinare participă, pe lângă titularul cursului, încă un alt cadru didactic de specialitate.
 11. Programul examenelor se va întocmi într-un mod în care între examene să rămână 2–3 zile întregi libere.
 12. Modalitatea examinării (în scris, oral, test etc.) este stabilită de fiecare dată de către cadrul didactic examinator.
 13. Subiectul se poate schimba o singură dată înainte de începerea răspunsului, acest lucru presupunând scăderea automată a 2 puncte din notă.
 14. Durata maximă a examenului oral este de 1 oră, iar a celui în scris de 3 ore.
 15. La examenul oral nota se dă pe loc după răspuns şi se trece în carnetul de note.
 16. La o disciplină la care s-a înscris a doua oară, studentul se poate prezenta la examen doar după achitarea în prealabil a taxei de examen. Valoarea taxei este prevăzută în Regulamentul de credite.
 17. La a doua înscriere la o anumită disciplină reexaminarea se realizează sub formă scrisă, cu exceptia disciplinelor cu caracter specific practic-oral.
 18. Studenţii care nu au promovat mai mult de trei examene pot fi atenţionaţi de către Consiliul Facultății.
 19. Nota examenului amânat sau nereuşit este 4. Calcularea mediei semestriale se face cu această valoare.
 20. În cazul unei lucrări de seminar necorespunzătoare sau nepredate, titularul de disciplină după încheierea sesiunii poate da o altă temă şi un nou termen de predare studentului pentru efectuarea lucrării până la începerea următorului semestru. Această reglementare nu se referă la studenţii care au lipsit nemotivat de la seminar.
 21. Studenţii trebuie să pregătească o lucrare de specialitate (îndeplinind astfel condiţiile examenului de licenţă/masterat) care va fi predată în termenul stabilit, respectând criteriile formale date.
 22. Titularii de disciplină trebuie să publice la începutul fiecărui an universitar temele lucrărilor de specialitate, precum şi criteriile de conţinut şi de formă. Fiecare student trebuie să aleagă o temă pentru lucrarea de specialitate cel târziu până la sfârşitul anului universitar anterior anului de promovare şi să anunţe tema aleasă pe formularul destinat acestui scop la Secretariatul ITP. La începutul ultimului semestru de studii se va anunţa în scris titlul definitiv al lucrării.
 23. Pentru pregătirea lucrării de specialitate titularii de disciplină vor anunţa consultaţiile pentru pregătirea lucrărilor de specialitate.
 24. Orice fraudă comisă la examen – inclusiv cazurile de plagiatură la lucrările de seminar sau de specialitate – atrage după sine exmatricularea studentului. Despre astfel de cazuri cadrul didactic examinator întocmeşte un raport în scris pentru Consiliul Facultății.
 25. Toate cazurile care nu au fost clarificate în prezentul Regulament de examinare vor fi reglementate prin hotărârile Consiliului Facultății.
 26. Dreptul modificării prezentului Regulament de examinare îi revine Consiliului Facultății Institutului Teologic Protestant.

Prezentul Regulament revizuit a fost aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 12.04.2008, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 23.03.2018.

Valid from: 
2014-07-18