Regulamentul de funcționare a Comisiei pe programele de studii

  1. Constituire

 1. Comisia pe programele de studii (licență și masterat) a ITP (în continuare: CPS) se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei și a hotărârilor Senatului ITP.
 2. CPS se află în subordinea profesională a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP și în subordinea administrativă a Rectoratului.
 3. CPS urmărește inițierea, revizuirea și actualizarea programelor de studiu de licență și masterat, în conformitate cu misiunea ITP, implementând recomandările Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității bazate pe evaluările interne și externe, urmând astfel asigurarea continuității de activitate didactică calitativă în cadrul ITP, în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.
 4. 2. Structură și organizare

 5. Structura organizatorică și funcționarea CPS se stabilesc prin hotărârea Consiliului Facultății.
 6. CPS are următoarea structură:
  1. coordonatorul programelor de studiu, numit de către Senatul ITP;
  2. 3 cadre didactice delegate;
  3. un reprezentant al studenților.
 7. Coordonatorului programului de studii trebuie să aibă cel puțin titlu de conferențiar universitar.
 8. Mandatul fiecărui membru al CPS este de 4 ani.
 9. Reuniunile în plen au loc semestrial sau la nevoie.
 10. 3. Competențe, atribuții și drepturi

 11. CPS are următoarele competențe și atribuții:
  1. elaborează și adoptă propriul regulament de funcționare, și-l prezintă spre aprobare Senatului ITP;
  2. adoptă politica privind calitatea programelor de studii;
  3. aplică sistemul de management al calității privitor la programele de studii;
  4. informează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității privind fazele de lucru / revizuire pe programele de studii.
  5. cooperează cu Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu comisii constituite în scopul elaborării programelor de studii similare sau înrudite din țară sau din străinătate;
  6. elaborează programul de studii de licență și masterat, având în vedere strategia și cerințele specifice ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, precum și criteriile și metodologia de evaluare și auditare ale acestora în cadrul ITP;
  7. urmărește cadrul legislativ care permite dezvoltarea programelor de studii și a cerințelor ce decurg din reglementări naționale, locale sau instituționale;
  8. aplică criteriile calității în programul de studiu în curs de elaborare, elaborat sau în curs de revizuire, recomandate de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
  9. urmărește sugestiile și evaluările primite din partea studenților, a cadrelor didactice ITP, a Bisericilor fondatoare și a rezultatelor evaluări interne și externe de ameliorare a programelor de studiu;
  10. aplică considerațiile și argumentele legate de managementul strategic al ITP și de modul în care acesta este interesat în dezvoltarea programelor de studii;
  11. formulează rezultatele așteptate ale programelor de studii de masterat proiectat, exprimate prin portofoliul competențelor, abilităților și deprinderilor pe care le vor obține absolvenții programelor de studiu;
  12. elaborează și / sau revizuiește programele de studii în concordanță cu cerințele actuale ale Bisericilor fondatoare referitoare la competențele profesionale și sociale așteptate de aceștia după absolvirea programelor de studii de licență și masterat;
  13. în funcție de cerințele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare al calității, aplică îmbunătățiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea numărului de ore, felul activităților didactice etc., în planul de învățământ al specializării.
 12. Drepturile membrilor CPS:
  1. să propună activități de dezvoltare profesională în domeniul calității a membrilor comisiei;
  2. să folosească colaboratori externi, experți în domeniul elaborării programelor de studii de calitate;
  3. activitățile realizate în calitate de membru al CPS pot fi luate în considerare la acordarea premiilor sau distincțiilor.

Prezentul Regulament a fost revizuit și aprobat de către Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 17.04.2020.

Valid from: 
2020-07-18