Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

  1. Constituire

 1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei ITP și a hotărârilor Senatului ITP.
 2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se află în subordinea profesională a Senatului și în subordinea administrativă a Rectoratului.
 3. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP urmărește implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în acord cu misiunea ITP și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.
 4. 2. Structură și organizare

 5. Structura organizatorică și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se stabilesc prin hotărârea Senatului.
 6. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP are următoarea structură:
  1. decanul ITP;
  2. prorectorul ITP, responsabil cu asigurarea calității la nivelul Institutului;
  3. 3 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
  4. 1 evaluator extern, invitat de Consiliul Facultății;
  5. reprezentantul studenților;
  6. directorul general administrativ ITP.
 7. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP este condusă de către un președinte ales de către membri Comisiei.
 8. Mandatul fiecărui membru al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP este de 4 ani.
 9. Reuniunile în plen au loc semestrial, sau ori de câte ori natura problemelor impune prezența tuturor membrilor săi.
 10. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP colaborează în mod integrat cu:
  1. Comisia pe programele de studii;
  2. Consiliul Cercetării Științifice ITP, oferindu-i sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea și stocarea informațiilor privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în Institut;
  3. Consiliul de Administrație ITP.
 11. 3. Competențe, atribuții și drepturi

 12. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP are următoarele competențe și atribuții:
  1. să elaboreze strategia și cerințele specifice privind introducerea sistemului de management al calității în ITP precum și criteriile și metodologia de evaluare și auditare a acestuia în cadrul ITP;
  2. să elaboreze și să înainteze Consiliului Facultății program de politici ale ITP centrate pe calitate, precizând mijloacele de realizare;
  3. să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calității în ITP, atât la nivelul personalului academic și administrativ cât și al studenților și să stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia;
  4. să asigure distribuirea informațiilor privind cultura calității din universitățile europene;
  5. să stabilească criterii și să inițieze analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate referitoare la procesul educațional și de cercetare, precum și la serviciul administrativ;
  6. să asigure și să țină cont de sugestiile și evaluările primite din partea studenților, a angajaților ITP și a Bisericilor fondatoare;
  7. să propună evaluări interne și externe și să facă publice rezultatele acestora;
  8. să coopereze cu ARACIS, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară sau străinătate, potrivit legii;
  9. să realizeze cercetări științifice consacrate asigurării calității, care să genereze publicarea de materiale privind asigurarea calității la ITP;
  10. să publice materiale privind asigurarea calității în ITP.
  11. să elaboreze și să adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare, și să-l prezinte spre aprobare Senatului ITP;
  12. să adopte politici privind calitatea;
  13. să planifice și să orienteze sistemul de management al calității;
  14. să facă propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul calității;
  15. informează după caz Rectorul și/sau Senatul ITP privind starea sistemului de management al calității;
  16. să concepe fișe speciale în scopul facilitării autoevaluării periodice a cadrelor didactice ITP (fișele vor fi realizate distinct pe grade didactice, și cuprind aprecieri ale activității didactice, activității de cercetare și activității desfășurate în folosul comunității academice prin menționarea expresă de către fiecare cadru didactic a realizărilor concrete în fiecare domeniu);
  17. să aducă la cunoștința Senatului prin intermedierea Rectorului rezultatele evaluărilor periodice ale cadrelor didactice din ITP;
  18. să publice Raportul anual de evaluare a calității educației, în care vor fi incluse și concluzii rezultate din evaluarea periodică a cadrelor didactice.
 13. Drepturile membrilor Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP:
  1. să propună activități de dezvoltare profesională în domeniul calității a membrilor comisiei;
  2. să folosească colaboratori externi, experți în domeniul calității;
  3. activitățile realizate în calitate de membru al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității pot fi luate în considerare la acordarea premiilor sau distincțiilor.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 17.04.2020.

Valid from: 
2020-07-18