Regulamentul bibliotecii

  Date generale

 1. Datele generale ale bibliotecii:
  • Numele bibliotecii: Biblioteca Institutului Teologic Protestant
  • Adresa, numărul de telefon: RO-400124 Cluj, Piaţa Avram Iancu nr. 13. Tel.: 0040 264 592 841/14
  • Adresa web: http://proteo.cj.edu.ro/konyvtar
  • Numele susţinătorului bibliotecii: Institutul Teologic Protestant
  • Adresa susţinătorului bibliotecii: RO-400124 Cluj, Piaţa Avram Iancu nr. 13
  • Caracterul bibliotecii: bibliotecă publică
  • Amplasamentul bibliotecii: funcţionează în sălile de la parterul aripii estice ale institutului
  • Utilizarea bibliotecii: cadrele didactice, studenţii institutului pot solicita gratis serviciile de bază, iar contra sumei de 10 RON/an universitar acestea pot fi solicitate şi de către cadrele didactice sau studenţii altei instituţii
  • Numărul documentelor bibliotecii: cca. 100.000 de volume

  Scopul funcţionării bibliotecii

 2. Scopul primordial al bibliotecii, care funcţionează în cadrul institutului este:
  • sprijinirea activitatății educaţionale (ca şi activitate) prin colecţiile, serviciile sale,
  • menţinerea nivelului, dezvoltarea nivelului activităţii profesionale cu ajutorul cărţilor de specialitate, editorialele, revistele care se află la dispoziţia bibliotecii,
  • lărgiriea orizontului cultural al utilizatorilor bibliotecii,
  • transmiterea a noi cunoştinţe datorită efectivului bibliotecii, care este permanent actualizat.
 3. Sarcinile bibliotecii

 4. Activitățile de bază a bibliotecii sunt:
  1. Colecţionarea, păstrarea şi protecţia întregii literaturi de specialitate teologică în limba maghiară şi a întregii literaturi de specialitate teologică aleasă în limbile străine,
  2. Prelucrarea acesteia şi
  3. Punerea la dispoziţie a acesteia, efectuarea serviciilor moderne de literatură de specialitate.
 5. Sarcinile de bază provenite din caracterul documentar sunt:
  1. Cercetarea, colecţionarea bunurilor culturale, obiectelor muzeale legate de istoria educaţiei teologice din Transilvania
  2. Păstrarea şi ţinerea evidenţei acestora în mod profesional, ocrotirea şi protecţia fondului,
  3. Prelucrarea ştiinţifică, documentarea şi publicarea acestora.
 6. Activitățile suplimentare a bibliotecii sunt
  1. Prezintă şi publică bibliografia de specialitate teologică curentă şi retrospectivă şi bazele de date ale literaturii de specialitate, furnizează cele mai importante baze de date teologice străine şi din ţările vecine.
  2. Informează despre documentele şi serviciile sistemului bibliotecar public.
  3. Asigură accesul la documentele şi serviciile întregului sistem bibliotecar.
  4. Colaborează cu bibliotecile teologice de specialitate şi instituţiile muzeale din ţară şi din străinătate.
  5. În cadrul serviciilor profesionale teologice oferite colecţionează, prelucrează şi oferă în întregime documentele sosite în bibliotecă ca şi exemplare obligatorii.
  6. Ţine evidenţa obiectelor, colecţiilor de istoria teologiei cu valoare muzeală., aflate pe teritoriul ţării şi asigură accesul la aceste date.
 7. Sarcinile generale sunt:
  1. Atingerea scopurilor fixate în statut şi în regulamentul de funcţionare.
  2. Asigurarea informaţiilor, bazelor de date (cărţi, reviste de specialitate şi cu caracter general, instrumente audiovizuale etc.) pentru cititori.
  3. Dezvoltarea, explorarea, păstrarea, întreţinerea permanentă şi punerea la dispoziţie în permanenţă a colecţiilor.
  4. Informarea verbală, scrisă, telefonică regulată, permanentă despre documentele şi serviciile bibliotecii.
  5. Educarea cititorilor pentru utilizarea independentă a cărţilor şi a bibliotecii.
  6. Participarea la activitatea bibliotecară corespunzătoare curriculei instituţiei de învăţământ (introducere în utilizarea bibliotecii, organizarea programelor culturale, asigurarea documentelor din bibliotecă, a materialelor auxiliare, etc.).
  7. Asigurarea accesului la fondul şi serviciile altor biblioteci (informare, schimb de informaţii, procurarea documentelor).
  8. Furnizarea datelor statistice către organele susţinătoare şi statale.
 8. Sarcinile profesionale sunt:
  1. Dezvoltarea, actualizarea fondului bibliotecii luând în considerare propunerile, necesităţile curiculei instituţiei, ale profesorilor sau ale altor utilizatori ai bibliotecii.
  2. Sporirea fondului bibliotecii (achiziţie, donaţie, schimb) conform celor înscrise în planul de activitate anual luând în considerare cadrul material de achiziţionare.
  3. Încasarea, inventarierea în decursul a 3 zile a documentelor achiziţionate, preluate spre păstrare.
  4. Ţinerea în evidenţă la zi a inventarului pe titluri şi cumulat (cărţi inventariate pe grupe).
  5. Prelucrarea exactă a documentelor şi transmiterea informaţiilor descoperite.
  6. Ţinerea evidenţei sub formă de broşură exemplarelor suporturilor de curs scrise cu mâna de către profesori, îndrumarelor, ale manuscriselor mai scurte, care se deteriorează repede.
  7. Retragerea din fondul documentar (eliminarea) a documentelor învechite, devenite inutile sau devenite fizic inutilizabile, sau a cărţilor pierdute de către cititori conform Regulamentului de Eliminare (semestrial), precum şi ţinerea evidenţei legate de aceasta.
  8. Inventarierea fondului documentar în timpul şi modul corespunzător Regulamentului de Inventariere a instituţiei.
  9. Amplasarea, împărţirea cărţilor luând în considerare conţinutul, caracterul acestora: sală de lectură, bibliotecă auxiliară (este compus din cărţi împrumutate cadrelor didactice), manuscrisele cadrelor didactice (manuale, cursuri, curricula, îndrumare, etc.), bibliotecă de beletristică, fond destinat împrumutului, periodice (cotidiane, săptămânale, reviste, reviste de specialitate, cataloage de specialitate, almanahuri, înştiinţări), alte documente scrise (note muzicale, hărţi, manuscrise, biblii, cărţi de cântece, catehisme).
  10. Realizarea şi întreţinerea fondului documentar conform regulamentelor şi punctelor de vedere ale dezvoltării catalogului.
  11. Depozitarea corespunzătoare a fondului documentar, păstrarea ordinii depozitului.
  12. Verificarea regulată a fondului bibliotecii.
 9. Utilizarea bibliotecii

 10. Pe parcursul utilizării bibliotecii, timp în care cititorul trebuie îndrumat spre documentul căutat, trebuie îndeplinite următoarele sarcini:
  1. Utilizatorul bibliotecii trebuie ajutat cu informaţii, sfaturi în privinţa căutării literaturii legate de lucrarea sa, precum şi în observarea temei respective.
  2. Utilizatorului bibliotecii îi trebuie oferită bibliografia corespunzătoare, iar nevoia lui de acest gen trebuie satisfăcută prin împrumut de carte sau asigurarea citirii la faţa locului.
  3. Dacă materialul căutat nu stă la dispoziţie în cadrul bibliotecii, trebuie luate măsuri ca acesta să fie asigurat prin prenotare, copiere, împrumut sau citire la faţa locului (sala de lectură).
  4. Trebuie ţinută o evidenţă cu utilizatorii bibliotecii.
  5. Trebuie ţinută o evidenţă cu documentele împrumutate din momentul împrumutului până la înapoiere.
  6. Cărţile nerestituite trebuie recuperate prin somaţie, prin obligarea la compensare.
  7. Colaborarea în pregătirea şi susţinerea prezentării bibliotecii, a orelor bazate pe utilizarea cărţilor şi a bibliotecii.

  Gestiunea bibliotecii

 11. Condiţiile financiare, materiale necesare sarcinilor bibliotecii trebuie realizate, definite în baza bugetului anual al instituţiei.
 12. Bibliotecarul poate să ia pentru gestiunea zilnică o sumă de 300 lei/lună, pe care este obligat să-i deconteze până în a 6-a zi a lunii următoare. Suma de bani poate fi utilizată doar în următoarele scopuri:
  • achiziţionarea cărţilor de specialitate,
  • achiziţionarea bazelor de date necesare bibliotecii,
  • achiziţionarea imprimatelor,
  • obiecte de birotică,
  • achiziţionarea obiectelor pentru bibliotecă cu valoare mai mare decât suma aflată la dispoziţie se poate efectua doar cu acordul scris al conducătorului instituţiei sau al directorului economic.
 13. Serviciile oferite de bibliotecă

 14. Biblioteca Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca stă la dispoziţia cititorilor cu aproape o sută de mii de unităţi bibliotecare, grupate în colecţia de bază, respectiv grupate în alte colecţii conform tipurilor de documente sau caracteristicilor de conţinut.
 15. Vizitarea bibliotecii.
 16. Utilizarea sălii de lectură. (Deocamdată doar o sală mare de lectură stă la dispoziţia cititorilor. Este în plan amenajarea unei săli de cercetare în cazul dezvoltării bibliotecii.) Utilizarea individuală şi în grup la faţa locului a fondului documentar (a documentelor enumerate mai jos):
  • cărţi din sala de lectură,
  • reviste,
  • documente mai valoroase, rarităţi,
  • baze de date audiovizuale.
 17. Organizarea, derularea evenimentelor ţinute în bibliotecă, menite să favorizeze utilizarea bibliotecii.
 18. Împrumutarea, prenotarea, prelungirea datei de restituire a unui cerc definit de documente ale bibliotecii.
 19. Copierea într-un număr definit a documentelor aflate în colecţiile bibliotecii.
  Biblioteca va hotărî în funcţie de starea documentului şi a particularităţilor acestuia modul de copiere şi poate refuza copierea în interesul protecţiei fondului documentar. Biblioteca va calcula pe lângă costurile de copiere şi o taxă de publicare, dacă din fondul bibliotecii se comandă sau se efectuează copii pentru publicare. Este posibilă copierea alb-negru a documentelor, în format A3 şi A4, luând în considerare starea fizică a acestora. Se efectuează copieri pentru toţi utilizatorii bibliotecii luând în considerare drepturile de autor. Dorinţa de copiere trebuie anunţată până la ora 15.30. Ne angajăm să copiem până la 25 de foi din documentele tipărite, o cantitate mai mare de copii se efectuează conform înţelegerilor pentru un anumit termen contra valorii fixate în regulament. Nu se copiază lucrări de licenţă, exceptând bibliografia acestora, respectiv documentele în format electronic.
 20. Utilizarea instrumentelor care indică fondul documentar (catalog, date de baze de pe calculator).
 21. Cele două calculatoare aflate în sala de cataloage deservesc activitatea de informare. Acestea se pot solicita de cititori pentru căutări determinate (pentru informarea despre fondul bibliotecii şi al altor biblioteci, pentru căutări factografice, adunare de informaţii) (acces restrâns la Internet) şi pentru procesare de texte (utilizarea programului Word).
 22. Informarea despre serviciile prestate de bibliotecă.
 23. Se oferă ajutor în utilizarea cataloagelor de fişe, în căutarea cărţilor.
 24. Oferirea de informaţii despre fondul documentar al bibliotecii şi al altor biblioteci în bazele de date, memoriile de informaţii cumpărate sau realizate de bibliotecă.
 25. Informarea despre bibliografie şi literatură de specialitate, cercetare literară, supervizarea presei şi a temelor. Nu este sarcina bibliotecii să întocmească bibliografii pentru lucrări , să răspundă la întrebările concursurilor în locul cititorilor, dar aceasta oferă ajutor în utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de informare necesare.
 26. Primirea grupurilor, ţinerea unor activităţi în grup legate de bibliotecă, în baza unei înţelegeri în prealabil.
 27. Organizarea evenimentelor, expoziţiilor.
 28. Organizarea cursurilor de formare profesionale.
 29. Serviciile contra cost oferite de biblioteca noastră pot fi solicitate de toţi utilizatorii bibliotecii sub aspectul respectării unor condiţii bine definite.
 30. Regulile de împrumutare

 31. Toţi cititorii înscrişi, care au un permis valabil, exceptând pe cei de la alte facultăţi au dreptul la împrumut.
 32. Documentele aparţinând RK (Cărţi Vechi) pot fi solicitate doar pentru cercetare, acestea nu pot fi împrumutate.
 33. Documentele aflate pe rafturi libere nu aparţin fondului care se împrumută.
 34. Cititorii care sunt membrii bibliotecii au posibilitatea să împrumute cărţile din sala de lectură în perioada în care biblioteca este închisă (din momentul închiderii până la deschidere, la sfârşitul săptămânii). Împrumutul va fi înregistrat şi, în acest caz, se va solicita şi semnătura cititorului. Se analizează împrumutul din sala de lectură, luând în considerare valoarea de colecţie, circulaţia şi starea documentului.
 35. Fondul documentar care se împrumută poate fi căutat întotdeauna în catalogul de fişe după autor, iar în baza electronică de date după orice alte informaţii.
 36. Din punctul de vedere al împrumutării lor, documentele pot intra în următoarele categorii:
  • pot fi împrumutate, (cărţi, cursuri existente în 4-5 exemplare. Ultimul exemplar nu se va împrumuta; se va consulta doar la sala de lectură!)
  • pot fi împrumutate parţial (bibliografie obligatorie, manuale, tratate aflate în depozit),
  • pot fi utilizate doar la faţa locului (reviste, documente datate înainte de secolul XX, cărţi aflate pe rafturi libere).
 37. Un cititor poate să împrumute odată cel mult 5 cărţi.
 38. Durata de împrumut a categoriei de documente care se pot împrumuta este de cel mult 7 zile. Prelungirea se poate solicita doar în cazuri justificate.
 39. Împrumutul se poate prelungi înaintea expirării termenului de restituire o singură dată – dacă nu există prenotare.
 40. Durata de împrumut a categoriei de documente care se pot împrumuta parţial este de 1 zi. Nu se poate solicita prelungirea.
 41. Nu se pot împrumuta revistele, documentele aflate în sala de lectură (tratate, dicţionare, lexicoane, enciclopedii, etc.), documentele datate înainte de secolul XX.
 42. Profesorii pot împrumuta pentru câte un curs documentele care pot fi consultate doar înincinta bibliotecii.
 43. Împrumutul, prenotarea, prelungirea termenului de restituire sunt înregistrate electronic.
 44. Stabilirea termenului de împrumut al documentelor se face individual.
 45. Pe permis se va indica numărul documentelor împrumutate şi (în cazul datelor diferite de împrumut) termenul de expirare a împrumutului pe documente.
 46. Împrumutul tratatelor se va realiza după apreciere individuală, pe termen scurt (de la închidere până la deschidere).
 47. Persoana înscrisă la bibliotecă poate solicita prenotarea documentului, dacă acesta se află în fondul bibliotecii, dar acesta nu este accesibil la momentul solicitării. Biblioteca va anunţa persoana solicitantă în ceea ce priveşte înapoierea documentului. Documentul prenotat va fi reţinut pentru solicitant timp de 7 zile, timp în care se va împrumuta altor solicitanţi doar pentru a fi consultat la faţa locului.
 48. Utilizarea documentelor

 49. Cititorul este obligat să utilizeze cu cea mai mare grijă documentele bibliotecii atât cele care se pot împrumuta, cât şi cele care se vor consulta în incinta bibliotecii.
 50. Este interzisă scrierea pe foi aflate deasupra documentelor, fie ele deschise sau închise, copierea imaginilor prin desenare, răsfoirea neglijentă sau cu degetele umede a documentului, îndoirea foilor, aşezarea documentului cu faţa în jos când este deschis.
 51. Este interzisă scrierea cu orice instrument în documente, sublinierea, marcarea rândurilor.
 52. Este interzisă deteriorarea documentelor, ruperea foilor, tabelelor, imaginilor, anexelor, luarea oricărei părţi din materialele nelegate, schimbarea ordinii ziarelor, revistelor aflate în tecă.
 53. Volumele, caietele netăiate se pot tăia doar de către bibliotecari.
 54. Cititorul răspunde de documentele aflate în inventarul bibliotecii până la restituirea acestora.
 55. Documentele aflate în inventarul bibliotecii pot fi transmise mai departe doar prin bibliotecar, după modificarea evidenţei.
 56. Cititorul nu are voie să scoată documente din încăperile bibliotecii.
 57. În cazul în care documentul se deteriorează, cititorul este obligat să restituie costurile de corecţie.
 58. Programul de funcţionare a bibliotecii

 59. Programul de funcţionare a bibliotecii este strâns legat de zilele anului didactic, biblioteca este închisă în timpul vacanţei şi al zilelor de sărbătoare. Ora exactă a închiderii şi deschiderii se va afişa pe uşile de intrare cu o săptămână înainte de închidere şi va fi comunicată cititorilor în timpul vizitei acestora la bibliotecă.
 60. Clauză finală

 61. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat de către conducerea bibliotecii. Data intrării în vigoare: 25 septembrie 2005.

Data ultimei modificări: 29 octombrie 2007.

Valid from: 
2007-10-29