Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Cercetării Ştiinţifice ITP

  1. Definire şi atribuţii

 1. Consiliului Cercetării Ştiinţifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale.
 2. CCS coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică.
 3. În colaborare cu Consiliul Facultății şi cu Centrul de Cercetare ITP, CCS elaborează strategia şi regulamentele specifice activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate:
  1. Statutul cercetătorului ştiinţific;
  2. Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți.
 4. CCS evidenţiază şi evaluează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor, masteranzilor şi a studenţilor din ITP.
 5. CCS elaborează programele anuale de cercetare privitoare la întreaga activitate ştiinţifică din cadrul Institutului.
 6. Periodic, o dată la trei ani, CCS evaluează activitatea grupurilor, cercurilor şi atelierelor de cercetare pe baza raportului de autoevaluare întocmit de conducătorul unităţii respective. În activităţile de evaluare CCS poate solicita aportul unor specialişti din exteriorul Institutului.
 7. CCS analizează din punct de vedere ştiinţific şi avizează propunerile de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale. CCS, cu ajutorul Comisiei de Etică se pronunţă asupra aspectelor de etică profesională pe care le ridică proiectele de cercetare ştiinţifică.
 8. CCS coordonează toate acţiunile legate de atribuirea premiilor pentru cele mai valoroase publicaţii de către cadrele didactice şi cercetătorii din ITP, precum şi acţiunile legate de atribuirea burselor de performanţă pentru studenţi.
 9. 2. Organizare şi mandat

 10. Din CCS pot face parte cadre didactice şi cercetători cu performanţe ştiinţifice deosebite.
 11. Reprezentarea în CCS a diferitelor discipline se stabileşte de către Senatul ITP, ţinându-se cont de performanţele ştiinţifice ale cadrelor didactice şi cercetătorilor, de proporţia acestora în ITP, precum şi de strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice adoptată de către Senatul ITP.
 12. Reprezentanţii disciplinelor în CCS sunt propuşi de către Consiliul Facultății şi sunt validaţi de către Senat.
 13. CCS are următoarea structură: preşedinte, secretar ştiinţific şi membri.
 14. Candidaturile pentru preşedinte şi secretar ştiinţific se stabilesc, prin depunere în nume personal sau la propunerea a cel puţin doi membri ai CCS într-o şedinţă dedicată acestui scop.
 15. Preşedintele şi secretarul ştiinţific se aleg prin vot secret, cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi ai CCS.
 16. Componenţa CCS este validată de Senatul ITP. Durata şi perioada mandatului CCS coincid cu cele ale Senatului.
 17. 3. Atribuţiile preşedintelui şi secretarului ştiinţific

 18. Preşedintele convoacă şi prezidează reuniunile CCS, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului şi informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Preşedintele reprezintă Consiliul în relaţia cu Senatul şi Consiliul de administraţie, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmând să informeze CCS la proxima reuniune.
 19. Secretarul ştiinţific al CCS asigură partea organizatorică aferentă desfăşurării activităţii Consiliului precum şi redactarea tuturor documentelor elaborate de către acesta (rapoarte, procese verbale etc.). Prin delegare de atribuţii, poate înlocui preşedintele în cazul în care acesta nu-şi poate exercita temporar mandatul.
 20. 4. Proceduri

 21. Consiliul Cercetării Ştiinţifice se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii simple a CCS, conducerea operativă fiind asigurată de secretarul său ştiinţific şi de conducerea Centrului de Cercetare ITP.
 22. Cvorumul de lucru al Consiliului Cercetării Ştiinţifice al ITP este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
 23. În exercitarea atribuţiilor sale, hotărârile CCS se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, întocmit şi semnat de secretarul ştiinţific al Consiliului.
 24. În activitatea sa CCS colaborează îndeaproape cu Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ITP, care îi oferă sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea şi stocarea informaţiilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Institut.
 25. 5. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 26. Consiliul Cercetării Ştiinţifice este direct subordonat Senatului ITP.
 27. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Cercetării Ştiinţifice ITP intră în vigoare la data adoptării de către Senat. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 26.01.2011, și revizuit de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 18.07.2014.

Valid from: 
2014-07-18