Regulamentul de funcţionare a Comisiei de Etică

  1. Constituirea şi componenţa Comisiei de Etică

 1. Comisia de Etică este o structură a ITP înființată conform statutelor/canoanelor Bisericilor susținătoare privind promovarea eticii profesionale și a moralității creștine, precum și în baza Ordinului MECT nr. 4492/06.07.05. Comisia de Etică funcționează conform prezentului Regulament, aprobat de Senatul ITP.
 2. Comisia de Etică este propusă de Consiliul de Administrație, avizată de Senatul universitar și aprobată de Rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală. Din Comisie nu pot face parte persoane care ocupă funcții de conducere în ITP.
 3. Comisia de Etică este formată din 5 membri cu prestigiu profesional și autoritate morală din care 3 sunt cadre didactice ITP, 1 reprezentant al personalului tehnico–administrativ și 1 student. Comisia își alege propriul președinte.
 4. Comisia de Etică are un mandat de 4 ani, dar poate fi înnoită anual, în proporție de până la 40% (2 membri), odată cu prezentarea în Senat a Raportului anual al Comisiei.
 5. 2. Atribuţii şi funcţionare

 6. Comisia de Etică ITP are următoarele atribuții:
  1. elaborează Codul Etic al ITP, care, după aprobarea lui în Senat, devine componentă a Cartei ITP;
  2. analizează și soluționează reclamațiile și sesizările referitoare la abaterile de la etica universitară și creștină;
  3. informează conducerea ITP despre cazurile recomandate pentru sancționare și urmărește aplicarea sancțiunilor;
  4. întocmește un raport anual cu privire la starea ITP din punctul de vedere al respectării principiilor și prevederilor Codului Etic ITP;
  5. se consultă, dacă este cazul, cu juristul Bisericii susținătoare competente.
 7. Comisia de Etică se întrunește semestrial în ședințe ordinare, și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Ședințele se convoacă de către președinte sau la cererea a cel puțin doi membri.
 8. Comisia poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor celor prezenți dacă aceștia reprezintă cel puțin 75% din numărul total al membrilor Comisiei (4 persoane).
 9. Sub jurisdicția Comisiei de Etică ITP intră întregul personal didactic, de cercetare, tehnico–administrativ și auxiliar al Institutului, doctoranzii, masteranzii și studenții.
 10. De asemenea, sub jurisdicția Comisiei intră atât actele petrecute în perimetrul ITP, cât și cele din afară în măsura în care implică categoria susmenționată a membrilor comunității academice ITP.
 11. 3. Analiza şi evaluarea sesizărilor şi reclamaţiilor

 12. Sesizările și/sau reclamațiile se depun în scris, sub semnătură la Secretariatul ITP la cel mult 1 lună de la comiterea faptei incriminate de către o persoană a comunității ITP.
 13. Reclamatul este notificat despre primirea sesizării în scopul asigurării posibilității disculpării sale și a evitării unor posibile conflicte de interese.
 14. Comisia de Etică se poate autosesiza în cazurile de notorietate sau în cele evidente.
 15. Analiza și evaluarea sesizărilor și/sau reclamațiilor se efectuează în maximum 15 zile de la depunerea acestora, de către Comisie, cu evitarea conflictului de interese.
 16. Deciziile Comisiei, inclusiv numirea membrilor de analiză a cazurilor, aprobarea rapoartelor de caz și a sancțiunilor se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți.
 17. Conținutul raportului însușit de către Comisie se comunică conducerii ITP și părților implicate. Reclamantul și/sau reclamatul pot contesta decizia Comisiei, în cel mult 15 zile de la înștiințare, la Conducerea ITP.
 18. În cazul cadrelor didactice, următorul organism de recurs este Comisia de disciplină a cadrelor didactice.
 19. În cazul personalului tehnico–administrativ și auxiliar, următorul organism de recurs este Comisia de disciplină a personalului tehnico–administrativ și auxiliar.
 20. În cazul studenților și masteranzilor, următorul organism de recurs este Consiliul Profesoral.
 21. Comisia de Etică are dreptul de a sesiza, după caz, comisia de disciplină competentă a Institutului (Comisia de disciplină a cadrelor didactice, respectiv Comisia de disciplină a personalului tehnico–administrativ și auxiliar).
 22. Sancțiunile propuse Conducerii ITP de către Comisia de Etică sunt cele prevăzute în Codul muncii și de Regulamentul de disciplină al ITP.
 23. Lucrările ședințelor Comisiei de Etică sunt consemnate în procese verbale.
 24. 4. Dispoziţii finale

 25. Prezentul Regulament este în corelație cu statutele/canoanele Bisericilor susținătoare, Legea nr. 1/2011, Carta și Codul Etic ITP, Regulamentul de disciplină, precum și Regulamentul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice ITP.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul ITP în cadrul şedinţei din data de 21.02.2017.

Valid from: 
2017-02-22