Statutul Centrului de Cercetare ITP

  1. Constituire şi identificare

 1. Centrul de Cercetare ITP, referit în continuare prin Centrul, este o unitate academică de cercetare, organizată în cadrul ITP, fiind constituit în vederea concentrării şi dezvoltării experienţei profesionale pentru desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice perfor-mante în domeniul fundamental al teologiei.
 2. Centrul de Cercetare ITP este înfiinţat prin actul constitutiv Nr. 128/2008 al Eparhiei Reformate din Ardeal (nr. de înregistrare ITP: 283/04.04.2008), care defineşte principala menire a acestuia: promovarea muncii de cercetare a personalului didactic, a cercetătorilor, doctoranzilor şi studenţilor Institutului, precum şi încurajarea continuării şi extinderii colaborării ştiinţifice cu cercetători şi centre din ţară şi din străinătate.
 3. Sediul Centrului de Cercetare ITP este în Cluj, P-ţa Avram Iancu Nr. 13. Conform planurilor de renovare, noua adresă a Centrului (începând din toamna anului 2014) va fi în Cluj, P-ţa Avram Iancu Nr. 14.
 4. Centrul se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.
 5. 2. Obiectivele Centrului

 6. Activitatea Centrului se desfăşoară pe baza obiectivelor de cercetare ştiinţifică definite, reglementate şi aprobate prin:
  1. Planul strategic actual de dezvoltare al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
  2. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în Institutul Teologic Protestant;
  3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Cercetării Ştiinţifice ITP;
  4. Statutul cercetătorului ştiinţific ITP;
  5. Programul de cercetare ITP elaborat de Consiliul Cercetării Ştiinţifice şi aprobat de către Senatul ITP.
 7. Principalele obiective ale Centrului sunt:
  1. desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă în domeniul teologic;
  2. creşterea competitivităţii ITP pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării ştiinţifice;
  3. sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;
  4. crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme reprezentative de cercetare;
  5. dezvoltarea unei baze de cercetare;
  6. stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional;
  7. identificarea şi activarea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare ştiinţifică;
  8. dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii interesaţi de activităţile de cercetare ale Centrului de Cercetare ITP şi stimularea cercetării în procesul de realizare a proiectelor de licenţă şi de disertaţie;
  9. oferirea de consultaţii ştiinţifice studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi de activitatea de cercetare ştiinţifică şi atragerea acestora în granturi precum şi programele de cercetare ale ITP;
  10. sprijinirea societăţii bisericeşti, a comunităţilor, fundaţiilor ecleziastice din România prin acorduri de asistenţă/consultanţă/expertizare de specialitate la cerere;
  11. stimularea parteneriatului cu organizaţii bisericeşti şi asociaţii profesionale interesate de domeniul de activitate al Centrului de Cercetare ITP;
  12. dezvoltarea de relaţii concretizate şi prin acorduri contractuale cu structuri similare din ţară şi din străinătate;
  13. publicarea de articole ştiinţifice, cărţi şi manuale universitare, ca rezultat al activităţilor Centrului de Cercetare ITP;
  14. organizarea de manifestări ştiinţifice pentru a face cunoscute realizările Centrului în activitatea de cercetare ştiinţifică;
  15. acreditarea Centrului în circuitul naţional şi internaţional de preocupări ştiinţifice;
  16. Cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi din străinătate.
 8. 3. Organizarea şi conducerea Centrului

 9. Membrii Centrului sunt cadrele didactice din ITP, care cunosc statutul acestuia şi îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului.
 10. Centrul poate desemna membri de onoare, din ţară sau din străinătate, care, prin activitatea lor, contribuie la creşterea prestigiului Centrului.
 11. Toţi membrii Centrului au următoarele atribuţii:
  1. să respecte prevederile Statutului, precum şi hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Centrului;
  2. să acţioneze pentru realizarea obiectivelor din programele de cercetare ştiinţifică ale ITP şi să contribuie, prin activitatea lor, la creşterea prestigiului Centrului;
  3. să se supună anual evaluării pe baza procedurilor care se aplică personalului didactic;
  4. să nu întreprindă acţiuni contrare prevederilor prezentului statut şi intereselor Centrului;
  5. să facă propuneri de teme de cercetare ştiinţifică pentru programele pe termen mediu şi pentru programele anuale ale ITP;
  6. să atragă colaboratori de muncă din mediul academic şi bisericesc, inclusiv pentru perfectarea de contracte de cercetare ştiinţifică;
  7. să iniţieze granturi de cercetare ştiinţifică.
 12. Toţi membrii Centrului au următoarele drepturi:
  1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Cen-trului;
  2. să facă propuneri de completare sau modificare a prezentului statut, în scopul îmbunătăţirii activităţii Centrului.
 13. Calitatea de membru al Centrului se pierde:
  1. La cerere;
  2. Prin excludere, ca urmare a încălcării prezentului statut, a hotărârilor organelor de conducere, ca urmare a angajării în acţiuni contrare legilor în vigoare sau ca urmare a neîndeplinirii standardelor minime de evaluare. Excluderea se dispune prin decizia Consiliului de Cercetare Ştiinţifică luată cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
 14. Centrul are următoarele organe de conducere şi administrare:
  1. Consiliul Cercetării Ştiinţifice;
  2. Directorul Centrului de Cercetare ITP;
  3. Senatul ITP.
 15. Consiliului Cercetării Ştiinţifice este forul director al Centrului, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. Consiliul Cercetării Ştiinţifice funcţionează conform propriului Regulament de organizare şi funcţionare validat de către Senatul ITP. Din Consiliul Cercetării Ştiinţifice pot face parte cadre didactice şi cercetători cu performanţe ştiinţifice deosebite, în urma propu-nerii lor de către Consiliul Facultății şi validării de către Senat.
 16. Consiliul Cercetării Ştiinţifice are următoarele atribuţii:
  1. decide asupra obiectivelor şi politicilor Centrului;
  2. evaluează calitatea activităţilor şi lucrărilor executate de membrii Centrului;
  3. decide asupra acceptării de noi membri şi face propuneri pentru excluderea celor care nu au corespuns;
  4. coordonează întreaga activitate de cercetare ştiinţifică a Centrului de Cercetare ITP şi al Institutului Teologic Protestant.
 17. Directorul Centrului de Cercetare este ales de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice, pentru un mandat de 4 ani, putând fi reales de mai multe ori, din rândul profesorilor sau conferenţiarilor ce au o activitate recunoscută în domeniul cercetării ştiinţifice. Atri-buţiile principale ale acestuia sunt:
  1. asigură conducerea executivă a activităţilor de cercetare ştiinţifică din cadrul Centrului;
  2. reprezintă Centrul în relaţiile cu ITP;
  3. reprezintă Centrul în relaţiile cu alte structuri de cercetare ştiinţifică din ţară sau din străinătate, precum şi cu organizaţii, instituţii, persoane fizice etc. interesate de activităţile Centrului.
 18. Conform Cartei ITP, Senatul este organul suprem de conducere al ITP, astfel şi al Centrului de Cercetare ITP. În privinţa Centrului, Senatul ITP are următoarele atribuţii mai importante:
  1. validează membrii Consiliului Cercetării Ştiinţifice propuse de Consiliul Facultății;
  2. avizează modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Centrului;
  3. stabileşte principalele direcţii de acţiune, strategiile şi măsurile pentru realizarea obiectivelor Centrului;
  4. avizează constituirea de departamente şi comisii de lucru permanente sau tempo-rare, stabilindu-le structura şi atribuţiile;
  5. ia măsuri de asigurare a finanţării activităţii de cercetare din cadrul Centrului;
  6. supraveghează managementul calităţii în activitatea de cercetare desfăşurată în Centru.
 19. 4. Finanţarea Centrului

 20. Conform propriului act constitutiv Nr. 128/2008 al Eparhiei Reformate din Ardeal (nr. de înregistrare ITP: 283/04.04.2008), baza materială a Centrului, precum şi finanţa-rea muncii de cercetare este asigurată de Eparhia Reformată din Ardeal cu contribuţia Bisericilor susţinătoare partenere. Prin urmare, veniturile Centrului provin din:
  1. bugetul alocat de Eparhia Reformată din Ardeal şi contribuţiile Bisericilor susţinătoare partenere;
  2. contracte de cercetare cu organisme/fundaţii naţionale şi/sau internaţionale de finanţare;
  3. contracte de cercetare cu instituţii, diverse organizaţii guvernamentale şi/sau ne-guvernamentale;
  4. contracte de prestări servicii/ consultanţă/ expertiză;
  5. sponsorizări şi donaţii.
 21. Fondurile atrase de Centru, prin sponsorizări şi donaţii, intră în bugetul Centrului prin planul anual de administrare a fondurilor din ITP. Bunurile în natură, obţinute prin sponsorizări sau donaţii, intră în patrimoniul ITP, şi vor fi utilizate de Centru pe durata existenţei sale.
 22. Salarizarea personalului implicat în diverse activităţi de cercetare ştiinţifică se va face conform legislaţiei în vigoare.
 23. 5. Dispoziţii finale

 24. Centrul nu are ştampilă şi însemne proprii, putând folosi însemnele şi ştampila ITP cu aprobarea Rectorului.
 25. Prezentul Statut a fost elaborat de Consiliul Cercetării Ştiinţifice şi intră în vigoare după aprobarea sa de către Senatul ITP. Propunerile privind modificările şi completările ulterioare ţin de competenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice ITP.

Revizuit şi elaborat de Către Consiliul Cercetării Ştiinţifice ITP în cadrul şedinţei din data de 09.11.2010.

Aprobat de către Senatul ITP la data de 26.01.2011.

Valid from: 
2011-01-26