Statutul cercetătorului ştiinţific ITP

  Preambul

  Baza legislativă a prezentului Regulament este constituită din următoarele documente:

 1. Legea învăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

  1. Dispoziţii generale

 1. Statutul cercetătorului din ITP constituie cadrul prin care se promovează dezvoltarea şi motivarea resurselor umane din cercetarea ştiinţifică în condiţiile libertăţii de gândire şi expresie. El prescrie în acelaşi timp standardele de performanţă şi de conduită etică în activitatea de cercetare.
 2. Cercetătorii sunt specialiştii indispensabili pentru o instituţie care se axează pe cercetare şi răspândirea cunoaşterii. Ei sunt profesionişti în diferite domenii ştiinţifice şi se consacră pentru dezvăluirea şi redescoperirea cunoştinţelor vechi, precum şi pentru crearea celor noi.
 3. Resursele umane ale cercetării-dezvoltării cuprind persoanele din sistemul de cercetare-dezvoltare care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea şi competenţa de exercitare deplină a atribuţiilor şi a drepturilor încredinţate şi asumate şi respectă etica şi deontologia profesională.
 4. Statutul personalului de cercetare-dezvoltare constituie cadrul prin care se promovează formarea continuă, dezvoltarea şi motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competenţei şi eticii profesionale în activităţile de cercetare-dezvoltare, a libertăţii demersurilor ştiinţifice şi pentru participarea personalului din domeniu la promovarea şi evaluarea activităţilor ce îi revin.
 5. Prevederile prezentului statut se aplică persoanelor care sunt angajate din punct de vedere profesional în activitatea de cercetare-dezvoltare în orice etapă a carierei lor, indiferent de tipul acestei activităţi.
 6. Activitatea de cercetare ştiinţifică cuprinde:
  1. cercetarea fundamentală;
  2. cercetarea strategică;
  3. cercetarea aplicată;
  4. transferul de cunoştinţe şi tehnologii;
  5. managementul cunoaşterii şi al drepturilor de proprietate intelectuală;
  6. valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
 7. Categoriile de personal din cercetare-dezvoltare sunt cele prevăzute de Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (legea 319/2003), şi anume:
  1. personal de cercetare-dezvoltare;
  2. cadre didactice universitare;
  3. personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare;
  4. personal din aparatul funcţional.
 8. Personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la lit. a cu studii superioare, care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică se diferenţiază pe funcţii şi grade profesionale, după cum urmează:
  1. cercetător ştiinţific gradul I;
  2. cercetător ştiinţific gradul II;
  3. cercetător ştiinţific gradul III;
  4. cercetător ştiinţific;
  5. asistent de cercetare ştiinţifică.
 9. Încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare se face prin concurs, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Circuitul documen-telor este cel prevăzut în anexa prezentului statut.
 10. Cercetătorii ştiinţifici pot funcţiona ca personal didactic în instituţiile de învăţământ superior pe funcţii echivalente, cu respectarea prevederilor Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Personalul didactic ITP poate exercita prin cumul de funcţii activităţi de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevăzute de lege privind echivalarea gradelor didactice cu cele de cercetare-dezvoltare.
 12. Personalul didactic ITP poate funcţiona ca personal de cercetare asociat în unităţile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale ITP, inclusiv în Centrul de Cercetare ITP cu participarea la conducerea şi execuţia programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi la valorificarea acestora.
 13. 2. Obligaţiile şi drepturile cercetătorilor

 14. Cercetătorii trebuie să urmărească prin activitatea de cercetare adevărul şi binele umanităţii şi să contribuie la lărgirea frontierelor cunoaşterii ştiinţifice.
 15. Cercetătorii beneficiază în acest scop de clasica libertate academică de gândire şi de libertatea de a identifica metodele prin care sunt rezolvate problemele, în conformita-te cu principiile şi practicile etice recunoscute.
 16. Cercetătorii trebuie totuşi să recunoască limitele acestei libertăţi în anumite circumstanţe particulare sau din cauza unor constrângeri operaţionale.
 17. Cercetătorii trebuie să respecte practicile etice academice recunoscute, principiile etice fundamentale creştine precum şi ale disciplinei lor, cât şi standardele etice prevă-zute în diferitele coduri etice naţionale, internaţionale şi instituţionale.
 18. Cercetătorii trebuie să demonstreze integritate şi profesionalism.
 19. Cercetătorii nu trebuie să pretindă un grad de competenţă pe care nu-l posedă şi nici să accepte sarcini a căror rezolvare presupune competenţe pe care nu le au.
 20. Cercetătorii trebuie să facă efortul de a asigura relevanţa activităţii lor pentru societatea bisericească sau seculară şi de a nu dubla cercetări desfăşurate anterior într-un alt loc.
 21. Cercetătorii trebuie să evite plagiatul de orice fel, să se conformeze principiului proprietăţii intelectuale şi al proprietăţii comune asupra datelor în cazul cercetării realiza-te în colaborare precum şi cerinţelor pentru atribuirea calităţii de autor/co-autor.
 22. Cercetătorii trebuie să asigure organizarea, stocarea şi analizarea adecvată a datelor pentru a preveni pierderea, accesul neautorizat sau divulgarea informaţiilor confidenţiale.
 23. Cercetătorii au obligaţia de a evita conflictul de interese. Acesta se produce atunci când persoana are ocazia reală, percepută sau potenţială de a prefera satisfacerea propriilor sale interese faţă de cele ale ITP.
 24. Aceste situaţii includ:
  1. Utilizarea patrimoniului şi resurselor ITP pentru activităţi de care beneficiază direct sau indirect cercetătorul sau un organism cu care este asociat;
  2. Obţinerea de către cercetător sau de către instituţia care îi este asociată a unor beneficii directe sau indirecte din diseminarea inadecvată (inclusiv amânarea diseminării).
 25. Cercetătorii trebuie să cunoască şi să respecte obligaţiile contractuale şi reglemen-tările legale referitoare la condiţiile de realizare a cercetării precum şi la mecanismele de finanţare. Ei trebuie să informeze responsabilul/directorul însărcinat de ITP şi finanţatorii atunci când proiectul este amânat, redefinit sau încheiat.
 26. Cercetătorii finanţaţi din resursele ITP sunt obligaţi să îndeplinească cu prioritate sarcinile care decurg din această finanţare.
 27. Cercetătorii care ocupă posturi autofinanţate au obligaţia de a obţine şi încheia contracte care să asigure autofinanţarea, în conformitate cu reglementările Senatului ITP.
 28. Cercetătorii trebuie să raporteze organismelor bisericeşti, private sau publice care au finanţat cercetarea despre modul în care au cheltuit banii. În cazul finanţărilor din bani publici, cercetătorii trebuie să se conformeze principiilor managementului financiar transparent şi eficient şi să coopereze cu cei care realizează auditul.
 29. Cercetătorii trebuie să asigure, în conformitate cu obligaţiile contractuale pe care şi le-au asumat, diseminarea şi valorificarea rezultatelor activităţii proprii de cercetare prin publicare, brevetare şi comunicări la manifestări ştiinţifice.
 30. Cercetătorii trebuie să facă demersuri pentru ca activităţile lor să fie aduse la cu-noştinţa societăţii bisericeşti şi seculare în ansamblul său într-un mod care să fie înţeles de non-specialişti, îmbunătăţind astfel înţelegerea ştiinţei de către publicul larg.
 31. Cercetătorii au obligaţia de a se perfecţiona continuu prin actualizarea şi lărgirea competenţelor şi capacităţilor lor prin diferite mijloace. Perfecţionarea profesională se realizează în principal prin:
  1. Doctorat;
  2. Programe de formare continuă;
  3. Documentare şi schimburi de experienţă;
  4. Specializări postdoctorale;
  5. Stagii de pregătire şi documentare în ţară sau străinătate;
  6. Manifestări ştiinţifice.
 32. 3. Relaţiile dintre ITP şi cercetător

 33. Cercetătorii au dreptul să fie recunoscuţi ca profesionişti şi să fie trataţi în conformitate cu acest statut în toate etapele carierei lor, începând cu primul nivel profesional.
 34. ITP trebuie să garanteze crearea unui mediu stimulativ pentru cercetare sau pentru formarea pentru cercetare prin oferirea de echipament adecvat şi facilităţi, dar şi prin respectarea reglementărilor privind siguranţa şi sănătatea în activitatea de cercetare.
 35. ITP trebuie să asigure condiţii de muncă pentru cercetători, inclusiv pentru cei cu dizabilităţi şi să permită flexibilitatea necesară realizării performanţei în cercetarea ştiinţifică. O atenţie deosebită ar trebui acordată flexibilităţii timpului de muncă care să permită cercetătorilor armonizarea responsabilităţilor familiale cu cele profesionale.
 36. ITP va asigura condiţii de salarizare adecvate şi drepturile de securitate socială prevăzute de legislaţia naţională, inclusiv în cazul tinerilor cercetători.
 37. ITP va urmări în cadrul managementului resurselor umane elaborarea unei strategii de dezvoltare a carierei cercetătorilor pentru toate etapele carierei lor şi indiferent de situaţia lor contractuală.
 38. ITP va asigura cercetătorilor ocazia de a se dezvolta şi perfecţiona din punct de vedere profesional în toate etapele carierei lor şi indiferent de situaţia lor contractuală, prin accesul la forme de educaţie continuă.
 39. ITP va lua măsurile necesare pentru ca cercetătorii aflaţi la început de carieră să fie supervizaţi de o persoană care are timpul necesar şi suficientă expertiză în supervizarea cercetării pentru a aplica procedurile de evaluare şi pentru a oferi mecanismele de feed-back necesare.
 40. Predarea reprezintă un mijloc esenţial pentru structurarea şi diseminarea cunoaşterii şi din acest motiv trebuie considerată ca o opţiune valoroasă pentru ruta profesională a cercetătorilor. Responsabilităţile didactice nu trebuie să fie însă excesive şi nu trebuie să-i împiedice pe cercetătorii aflaţi la începutul carierei să-şi realizeze activităţile de cercetare.
 41. Unităţile de cercetare din ITP trebuie să utilizeze regulat sisteme de evaluare transparentă a performanţei profesionale a cercetătorilor, inclusiv a celor de la nivele superioare.
 42. Este legitim şi dezirabil ca cercetătorii să fie reprezentaţi în organismele de consultare şi de luare a deciziilor ale ITP, ca de exemplu în Consiliul Cercetării Ştiinţifice pentru ca interesele lor profesionale să fie protejate şi promovate.
 43. ITP trebuie să asigure transparenţa şi explicitarea standardelor de selecţie şi /sau angajare a cercetătorilor, mai ales a celor aflaţi la începutul carierei.
 44. Trebuie de asemenea să faciliteze accesul grupurilor dezavantajate şi să promoveze egalitatea şanselor între bărbaţi şi femei fără a afecta însă criteriile de calitate şi competenţă.
 45. Pentru completarea şi dezvoltarea potenţialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în strânsă colaborare cu Centrul de Cercetare ITP şi partenerii săi, urmând recomandările Consiliului Cercetării Ştiinţifice şi a altor foruri competente, ITP va include în programele de studiu activităţi care să contribuie la pregătirea şi stimularea angajării tinerilor în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare.
 46. 4. Dispoziţie finală

 47. Prezentul Statut intră în vigoare după aprobarea sa de către Senatul ITP. Propune-rile privind modificările şi completările ulterioare ţin de competenţa Consiliului Cercetă-rii Ştiinţifice ITP.

Elaborat de Către Consiliul Cercetării Ştiinţifice ITP în cadrul şedinţei din data de: 07.01.2009. Aprobat de către Senatul ITP la data de 24.01.2009.

Anexă la Statutul cercetătorului ştiinţific ITP

  Circuitul documentelor

 1. Cererea prin care se solicită înfiinţarea şi/sau scoaterea la concurs a unuia sau mai multor posturi în domeniul cercetării ştiinţifice va fi formulată de către directorul Centrului de Cercetare ITP sau, după caz, de către directorul de program/proiect. Cererea se va depune la Secretariat, însoţită de viza Comisiei economico-financiare, care confirmă existenţa fondurilor necesare susţinerii financiare a postului/posturilor care fac obiectul ei;
 2. Secretariatul va înainta cererea Consiliului Cercetării Ştiinţifice ITP care se va pronunţa cu privire la necesitatea şi oportunitatea solicitării;
 3. Cererea avizată favorabil de către Consiliului Cercetării Ştiinţifice va fi trimisă spre aprobare la Senatul ITP;
 4. Cererea aprobată de către Senat se va restitui Secretariatului care se va ocupa de organi-zarea concursului;
 5. Dosarele candidaţilor se depun la Secretariat şi vor fi avizate de către Consiliul Cercetă-rii Ştiinţifice ITP cu privire la îndeplinirea condiţiilor cerute pentru ocuparea postului respectiv;
 6. În urma desfăşurării concursului, comisia de concurs va întocmi un raport care se va înainta Consiliului Cercetării Ştiinţifice ITP în vederea aprobării rezultatelor concursului;
 7. În cazul posturilor de cercetător ştiinţific gradul I şi II dosarul de concurs împreună cu raportul comisiei de concurs aprobat de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice ITP şi documentele însoţitoare se vor înainta către C.N.A.T.D.C.U. care va valida rezultatele concursului urmând ca MECT să le confirme prin ordin;
 8. Dosarele candidaţilor declaraţi reuşiţi se vor transmite Secretariatului care va face demersurile necesare în vederea emiterii deciziei Rectorului de numire pe post. În cazul posturilor de cercetător ştiinţific gradul I şi II decizia se va emite numai după confirmarea rezultatelor concursului prin ordinul MECT.
Valid from: 
2009-01-24