Lelkigondozási gyakorlat I

A lelkigondozási gyakorlat célja, hogy a gyakorló teológus megismerje mentora lelkigondozói gyakorlatát és szemléletét; tanulja a kapcsolatteremtést és a bizalomépítést, illetve a kapcsolat és a bizalom fenntartását; gyakorolja a megelőző lelkigondozást; alkalmazza a már elsajátított pojmenikai ismereteket, begyakorolja és megerősítse a szakmai és személyes lelkigondozói kompetenciákat; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépítse ezt a tanulási formát a szakmai identitásába.

A gyakorló teológus ennek érdekében:
1) beszélget a mentorával annak lelkigondozói gyakorlatáról és pojmenikai szemléletéről; erről a beszélgetésről beszámolót ír, amelyben külön reflektál a beszélgetésre és annak tartalmára; a beszámolót megküldi a szaktanárnak;
2) meglátogat egy családot, amely éppen egyik életciklusból a másikba megy át, hogy támogassa azt az illető életciklussal együtt járó alapkonfliktus megfelelő megoldásában; a megelőző lelkigondozás során figyelembe veszi az aktuális átmenet sajátosságait, a beszélgetésben követi a lelkigondozói beszélgetés dinamikáját;
3) a látogatásról jegyzőkönyvet készít, követve a jegyzőkönyvírás szabályait;
4) írásban reflektál a látogatásra és a jegyzőkönyvre;
5) a jegyzőkönyvet és a reflexiót megküldi a szaktanárnak, majd írásban reflektál a szaktanár észrevételeire.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorló teológus elmélyíti és megerősíti azon képességeit, amelyek szükségesek a gyülekezeti tagok és általában a segítséget kérő emberek lelkigondozásában és tanácsolásában. Ennek érdekében kialakítja és tudatosítja magában egyéni lelkigondozói szemléletét; megszilárdítja a bizalomépítéssel és a kapcsolatteremtéssel,valamint a megelőző lelkigondozással kapcsolatos sajátos kompetenciákat.

Általános kompetenciák

A gyakorló teológus elmélyíti és megerősíti azon képességét, hogy jól körvonalazott koncepciók mentén dolgozzon és bizalmon alapuló kapcsolatokat építsen.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

  • 4 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 4)
  • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 56)

Szorgalmi idő

  • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
  • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 80 óra/szemeszter.
  • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
  • Személyre szabott konzultáció: 4 óra/szemeszter.
  • Szorgalmi idő összesen: 104 óra/szemeszter.
  • Összesen: 160 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató érdemjegyet kap a lelkigondozói beszélgetésről készített jegyzőkönyv (ez a jegy a végső jegy 60%-át teszi ki), a mentorral folytatott beszélgetésről írt beszámoló (ez a jegy a végső jegy 20%-át teszi ki), valamint az első és a második reflexió (ez a jegy a végső jegy 20%-át teszi ki) alapján.