Omiletică II

Prelegerile semestrului II prezentă raporturile dintre propovăduire și comentarea Scripturii (exegeza omiletică), teologia biblică, teologia sistematică și retorică. Explicarea exegezei omiletice în învață pe studenți cum să folosească comentarii de bază cu privire la propovăduire. Descoperirea temelor de teologie biblică și sistematică asigură cadrul și controlul biblic și confesional. Regulile retorice ajută la rândul lor conceperea predicii (dispositio) și compunerea, redactarea și expunerea ei. Prelegerile dezbat și temele teoretice și practice legate de slujbe cazuale.

Competențe

Competențe specifice

Comentarea textului biblic ales cu privire la predică cu ajutorul unor comentarii temeinice. Actualizarea mesajului istoric, adresat ascultătorului/cititorului inițial cu ajutorul regulilor ermeneutice. Controlarea mesajului actual cu privire la biblicitatea și confesionalitatea lui pe baza literaturii relevante din domeniul teologiei biblice și sistematice. Conceperea, redactarea și compunerea predicii.

Competențe generale

Studentul însușește calitatea hermeneutică necesară actualizării textelor antice. Studentul însușește metodologia scrierii discursului, care îl ajută în conceperea și redactarea predicii, precum și cunoștințele care îl ajută să se manifeste liber în public și să percepe comunitatea la care se adresează.

Structura cursului

 1. Căutarea și găsirea textului de bază

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 175-179 (5)
  • Pásztor János: Krisztus hirdetése a Magyarországi Református Egyházban. Homiletika , 40-48 (9)
 2. Predica și Biblia

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 27-35 (9)
 3. Exegeza omiletică

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 15-23 (9)
  • Long, Thomas G.: The Witness of Preaching, 69-98 (30)
 4. Teme de teologie biblică și sistematică in textul de bază

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 61-73 (13)
 5. Actualizarea mesajului biblic (istoric)

  Bibliografie:

  • Stott, John R. W.: Hiszek az igehirdetésben, 123-141 (19)
  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 23-27 (5)
  • Long, Thomas G.: The Witness of Preaching, 99-116 (18)
 6. Tipul și structura predicii

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 28-30 (3)
  • Long, Thomas G.: The Witness of Preaching, 117-148 (32)
 7. Cum se scrie și cum se expune predica

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 210-228 (19)
 8. Expresivitatea predicii

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 79-96 (18)
 9. Relația dintre situația omiletică și predica

  Bibliografie:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 8-12 (5)
  • Grözinger, Albrecht: Homiletik, 302-308 (7)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 125-128 (4)
 10. Predica la înmomîntare

  Bibliografie:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 13-36 (24)
  • Grözinger, Albrecht: Homiletik, 309-315 (7)
 11. Predica la binecuvântarea cununiei

  Bibliografie:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 47-66 (20)
 12. Predica la ceremonia de confirmare

  Bibliografie:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 67-85 (19)
 13. Subiecte omiletice legate de botez și de Cina Domnului

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 36-46 (11)
  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 86-119 (34)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 121-124 (4)
 14. Predică de evangelizare

  Bibliografie:

  • Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, 138-159 (22)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 75 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Examenul are ca scop verificarea cunoștințelor teoretice legate de disciplina omileticii. Verificarea se face prin întrebări delimitate.