Limba engleză teologică I

Engleza teologică întroduce studentul în gama noţiunilor teologice engleze cel mai des folosite. Studentul va fi capabil să le recunoască în texte şi să înţeleagă în contexte şi să le folosească corect în context potrivit, în scris şi oral. Dezvoltă capacitatea studentului de a citi şi a comunica în limba engleză teologică.

Competențe

Competențe specifice

În primul semestru studentul învață caracteristicile specifice ale limbii engleze şi stratagemele învăţării limbii, începe să-şi colecteze dicționarul teologic englez propriu şi activ, îşi dezvoltă acest dicţionar, învață să citească și să scrie cu mai multă eficienţă în limba engleză teologică. Studentul însuşește elementele de bază a gândirii teologice engleze, le folosește corect, citește, traduce și scrie corect texte teologice din şi în limba engleză.

Competențe generale

Studentul însușește ideile și noțiunile fundamentale ale gândirii teologice engleze, le folosește adecvat; citește, traduce şi compune în scris texte teologice în limba engleză.

Structura cursului

 1. Întroducere în engleza teologică

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 1-17 (17)
 2. Însuşirea strategiilor de citire şi a dezvoltării vocabularului

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 19-48 (30)
 3. Facem cunoștință cu traducerile Bibliei în limba engleză

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 37-43 (7)
 4. Compararea traducerilor Sfîntei Scripturi în limba maghiară și limba engleză

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 49-56 (8)
 5. Folosirea dicționarului biblic, a comentariilor și a lexicoanelor în limba engleză

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 56-67 (12)
 6. Noțiuni de bază în engleza teologică - oră de întroducere: diferenţele semantice dintre expresiile engleze şi maghiare

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 68-76 (9)
 7. Dumnezeu - Unul în trei persoane - idea Sfintei Treimi

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 77-110 (34)
 8. Revelația - Cuvântul lui Dumnezeu în lume și în noi

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 111-134 (24)
 9. Dezvoltarea vocabularului - lecturi despre Dumnezeu și Sfânta Treime

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 129-133 (5)
 10. Existenţa umană - Antropologie Biblică: cine suntem în lumina învățăturii Bibliei

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 139-168 (30)
 11. Dezvoltarea vocabularului - lecturi despre imaginile umane în învățătura bisericii creştine

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 157-163 (7)
 12. Cristologie - Isus, Fiul Omului

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 169-185 (17)
 13. Cristologie - Hristos, Mântuitorul lumii - Dumnezeu

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 186-202 (17)
 14. Recapitulare - Aprofundarea noțiunilor invățate

  Bibliografie:

  • Pierson, Cheri L., Dickerson, Lonna J., Scott, Florence R.: Exploring Theological English. Student Textbook: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/EFL, 1-202 (202)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 28 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 14 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 6 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 50 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 78 ore/semestru.

Examinare

Examenul constă din extemporalele scrise de a lungul semestrului și din discuțiile ținute în orele de limba engleză teologică. Examenul se încheie cu o lucrare scrisă recapitulativă.