Dreptul canonic al cultelor religioase

Dreptul canonic al cultelor religioase descrie biserica ca fiind un sistem organizatoric viu reglementat. El se ocupă de relațiile interne ale bisericii, de legislația ecleziastică, guvernarea ecleziastică, administrația ecleziastică, disciplina bisericii și judecățile. Prin cunoașterea acestor reglementări activitatea bisericii nu va mai fi o zonă incertă, ci o parte integrantă a bisericii fără de care aceasta nu ar putea funcționa.

Competențe

Competențe specifice

Studentul cunoaște structura internă a bisericii și funcția organizațională, baza legală a acesteia. Studentul se familiarizează cu legile concrete ale bisericii, cu principiile juridice și cu aplicarea practică ale acestora în situații concrete.

Structura cursului

 1. Noţiunea şi definiţia dreptului canonic

  Curs: Noţiunea şi definiţia dreptului canonic. Dezvoltarea istorică a dreptului canonic.

  Seminar: Analiza noţiunii, a evoluţiei şi a dezvoltării. Aplicarea metodei comparative pentru a înţelege istoricul dreptului canonic.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Általános jogelmélet, 63-73 (11) 87-105 (19)
  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 55-62 (8) 64-67 (4)
  • Ádám Antal: Bölcselet, vallás, állami egyházjog, 65-79 (15)
 2. Dreptul Bisericii de a exercita puterea jurisdicţională

  Curs: Dreptul Bisericii de a exercita puterea jurisdicţională, judecătorească. Noţiunea de disciplină. Noţiunea răspunderii juridice în cadrul Bisericii. Autorităţi jurisdicţionale bisericeşti. Judecarea în primă instanţă, exercitarea dreptului de apel.

  Seminar: Examinarea elementelor constitutive a răspunderii juridice, aplicarea la cazuri concrete. Prezentarea structurii instituţionale a jurisdicţiei bisericeşti.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Általános jogelmélet, 105-135 (31) 147-159 (13)
  • Szilágyi Péter: Jogi alaptan, 253-280 (28) 282-294 (13)
 3. Noţiunea dreptului canonic protestant

  Curs: Noţiunea dreptului canonic protestant. definiţia dreptului canonic reformat, unitarian şi evanghelic. Tipologia constituţiilor bisericeşti protestante. Izvoarele dreptului canonic. Statutele Bisericii Reformate din România, a Bisericii Unitariene Maghiare şi a Bisericii Evanghelice, precim şi alte acte normative a cultelor.

  Seminar: Examinarea sistemului de drept, a izvoarelor de drept a celor trei culte protestante.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 24-54 (31) 111-117 (7)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 119-129 (11) 158-162 (5) 210-216 (7)
 4. Sistemul juridic a bisericii reformate

  Curs: Sistemul juridic a bisericii reformate. Modul de organizare a bisericii, struturile interne, autonomia. Principii de natură constituţională, şi reguli generale cuprinse în Statut. Structura organizatorică: Parohia, Protopopiatul, Eparhia, Sinodul. Structurile organizatoricii Bisericii Unitariene, şi a Bisericii Evanghelice. Principiile administrării Bisericii. Nivelurile administrării. Autorităţile bisericeşti.

  Seminar: Prezentarea structurilor organizatorice a bisericilor. Modul de conducere, de funcţionare a bisericii.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 118-167 (50) 307-309 (3) 318-354 (37)
  • Rácz Lajos: Felekezeti egyházjog, 139-452 (314)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 132-147 (16) 162-200 (39) 215-228 (14)
 5. Înfiinţarea şi desfiinţarea parohiilor

  Curs: Înfiinţarea şi desfiinţarea parohiilor. Atribuţiile şi organele parohiei: adunarea generală, presbiteriu, conducerea: preotul şi curatorul principal. Statul preotului. Condiţiile devenirii de preot. Crearea postului. Drepturile şi obligaţiiel preoţilor.

  Seminar: Examinarea atribuţiilor administrative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Parohiei.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 133-144 (12) 309-327 (19)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 133-137 (5) 162-176 (15) 215-221 (7)
 6. Organizarea şi administrarea Protopopiatului

  Curs: Organizarea şi administrarea Protopopiatului. Adunarea generală, atribuţiile adunării generale. Consiliul Protopopiatului. Competenţele şi atribuţiile. Conducerea Protopopiatului: protopop şi curatorul principal. Competenţele şi atribuţiile. Alţi funcţionari ai Protopopiatului.

  Seminar: Locul şi rolul Protopopiatului în administrarea bisericii reformate. Atribuţiile administrative. Analiza unor documente, înscrisuri elaborate de Protopopat.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 144-150 (7) 328-334 (7)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 137-140 (4) 177-184 (8)
 7. Eparhia

  Curs: Eparhia. Conducerea eparhiei: episcopul şi curatorul principal. Competenţele şi atribuţiile episcopului. Competenţele şi atribuţiile curatorului principal la nivelul Eparhiei. Alţi funcţionari a Eparhiei. Consiliu de Administrare a Eparhiei. Competenţe şi atribuţii. Adunarea Generală a Eparhiei. Competenţe şi atribuţii. Colegiu Protopopilor. Colegiu Curatorilor.

  Seminar: Locul şi rolul Eparhiei în ierarhia şi în administrarea bisericii. Atribuţiile organelor de conducere. Studierea diferitelor înscrisuri elaborate, de episcop şi curator principal, în general de Eparhie.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 151-155 (5) 335-341 (7)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 140-143 (4) 185-190 (6) 225-228 (4)
 8. Sinodul

  Curs: Sinodul. Organizarea Sinodului, membrii Sinodului şi funcţionarea. Conducerea Sinodului. Consiliul Permanent al Sinodului. Sinodul, forul legislativ al Bisericii. Procesul legislativ al Sinodului.

  Seminar: Analiza activităţii deliberative şi legislative a bisericii. Importanţa elaborării, şi adoptării unor reglementări proprii valabile pentru întreaga biserică şi a comunităţii cultului respectiv. Analiza procedurii de adotare a actelor normative bisericeşti.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 156-166 (11) 342-353 (12)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 144-146 (3) 190-199 (10) 222-225 (4)
 9. Comunitatea enoriaşilor

  Curs: Comunitatea enoriaşilor, ca fiind un corp electoral. Alegeri în biserică. Reglementare alegerilor şi principiile electorale. Alegerile la diferitele nivelui organizatorice. Alegerile autorităţilor bisericeşti. Alegerea preoţilor. Alegerea curatorilor, a protopopilor, a episcopului, precum şi a celorlalte „autorităţi”.

  Seminar: Importanţa principiilor sistemului electoral. Prezentarea practică a modului de alegere a conducerii bisericii. Analiza procedurii electorale.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 354-366 (13)
 10. Situaţia economică a Bisericii

  Curs: Situaţia economică a Bisericii. Patrimoniul Bisericii. Atribuţii legate de administrarea patrimoniului bisericesc.

  Seminar: Prezentarea situaţiei patrimoniale a bisericii. Reguli privind administrarea, evidenţa bunurilor mibile şi imobile. Atribuţii de manegement şi de contabilitate. Examinarea unor cazuri, unor situaţii.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 177-187 (11) 231-245 (15)
 11. Procedura jurisdicţională în cadrul Bisericii

  Curs: Procedura jurisdicţională în cadrul Bisericii. Abaterile disciplinare. Noţiune. Sancţiuni aplicabile. Hotărârile autorităţilor jurisdicţionale, executarea acestora.
  Seminar: Examinarea unor cazuri concrete de abateri disciplinare, a procedurii disciplinare, de tragere la răspundere a celui în cauză. Analiza procedurii de „judecată”, modul de aplicare a sancţiunilor. Exerciţii privind întocmirea unor acte, înscrisuri necesare într-o asemenea procedură.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 188-230 (43) 367-378 (12)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 147-157 (11) 200-209 (10) 228-231 (4)
 12. Dreptul canonic ca sistem de drept independent

  Curs: Dreptul canonic ca sistem de drept independent. Aspecte de drept canonic constituţional, drept canonic administrativ. Influenţa protestantismului asupra dezvoltării dreptului în general, şi asupra dreptului canonic în special. „Constituţia reformată de la Geneva” al lui Jean Calvin. Principiile ecleziastice a „Constituţiei de la Geneva”.

  Seminar: Prezentarea unor exemple concrete privind influenţa protestantismului asupra dezvoltării dreptului, respectiv a dreptului canonic. Explicarea prin exemple modul de aplicare a principiilor ecleziastice.

  Bibliografie:

  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 119-131 (13)
  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 109-125 (17)
 13. Probleme de dreptul muncii

  Curs: Probleme de dreptul muncii, asigurări sociale, şi pensii. Sistem autonom de pensii. Instituţii, atribuţii, organizare şi funcţionare. Casa de Pensii a Bisericii Reformate.
  Seminar: Analiza comparativă a reglementărilor laice şi celor canonice cu privire la angajare, la raporturi de muncă, la sigurări sociale, la pensii. Prezentarea modului de orgaizare şi funcţionare a Casei de Pensii a Bisericii Reformate.

  Bibliografie:

  • Varga Attila: Általános jogelmélet, 159-176 (18) 153-159 (7) 177-188 (12)
 14. Scurtă prezentare a dreptului canonic a cultelor nonprotestante

  Curs: Scurtă prezentare a dreptului canonic a cultelor nonprotestante, a bisericii ortodoxe, romano catolice, dreptul canonic iudaic, dreptul canonic islamic.

  Seminar: Analiza comparativă a reglementărilor statutare a diferitelor culte.

  Bibliografie:

  • Szathmáry Béla: Magyar egyházjog, 9-23 (15)
  • Rácz Lajos: Felekezeti egyházjog, 29-138 (110) 455-518 (64)
  • Antalóczy Péter: Egyházjog II. Bevett vallásfelekezetek joga, 104-117 (14) 232-256 (25)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 30 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 3 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 73 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 101 ore/semestru.

Examinare

Examen oral despre cunoștințele și abilitățile studentului. Participarea activă, constructivă în cadrul orelor (la cursuri, dar mai cu seamă în cadrul orelor de seminar), se adaugă parțial la rezultatul examenului.