Istoria teologiei în secolul 20

Scurtă prezentare a istoriei teologiei din secolul 20, pe baza volumului Jürgen Moltmann: Teológia ma. O altă referință de bază este volumul lui Heinz Zahrnt despre teologia secolului 20 (Karl Barth, Rudolf Bultmann, Karl Rahner, Paul Tillich, Jürgen Moltmann). După prezentarea cadrului istoric, ne ocupăm de textele lui Jürgen Moltmann.

Competențe

Competențe specifice

Acest seminar este menit să dezvolte capacitatea studentului de a înțelege și interpreta texte teologice complexe, șși de a descoperii conexiunile interne și externe ale textului.

Competențe generale

Acest material este indispensabil în vederea înțelegerii fenomenului teologic din sec. 20. În cadrul acestei interpretări aprofundăm cunoștințele referitoare la bogata moștenire teologică a lui Jürgen Moltmann.

Structura cursului

 1. Teologia secolului 19. și paradigma schimbată în secolul 20. - Karl Barth și Römerbrief

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Teológia ma, 1-36 (36)
  • Zahrnt, Heinz: Az Isten-kérdés. Protestáns teológia a XX. században
 2. Rudolf Bultmann și problematica istoriei

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Teológia ma, 51-58 (8)
  • Zahrnt, Heinz: Az Isten-kérdés. Protestáns teológia a XX. században, 201-250 (50)
 3. Karl Rahner si problema antropocentrismului

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Teológia ma, 59-68 (10)
  • Rahner, Karl: Az Ige hallgatója
 4. Paul Tillich și interpretarea religioasă a lumii secularizate

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Teológia ma, 68-75 (8)
  • Tillich, Paul: Létbátorság
 5. Teologie politică

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Teológia ma, 75-82 (8)
  • Visky Sándor Béla: A keresztyén etika alapelemei. Teodicea egykor és ma
 6. Un nou stil de viață

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Új életstílus. Lépések a gyülekezethez, 9-39 (31)
 7. Celebrarea libertății

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Új életstílus. Lépések a gyülekezethez, 40-72 (33)
 8. Ecumenism sub cruce

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Új életstílus. Lépések a gyülekezethez, 73-114 (42)
 9. Teologia Sfântului Duh și al vieții

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Az élet forrása. A Szentlélek és az élet teológiája, 9-56 (48)
 10. Vitalitate carismatică

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Az élet forrása. A Szentlélek és az élet teológiája, 57-107 (51)
 11. Comuniunea Duhului Sfânt

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Az élet forrása. A Szentlélek és az élet teológiája, 108-170 (63)
 12. Promisiunea copilului

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Minden végben kezdet rejtezik. Kis reménytan, 5-92 (88)
 13. Izbăvește-ne de cel rău

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Minden végben kezdet rejtezik. Kis reménytan, 93-206 (114)
 14. Doliu și mângâiere

  Bibliografie:

  • Moltmann, Jürgen: Minden végben kezdet rejtezik. Kis reménytan, 207-288 (82)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 2 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 62 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 90 ore/semestru.

Examinare

a. Studentul prezinta cele mai importante concepte ale unui teolog studiat
b. Studentul da dovada de intelegerea a catorva concepte-cheie din materialul studiat.