Etică socială

Etica este știința care se ocupă de comportamentul uman corect. Studiază într-o manieră descriptivă și prescriptivă motivațiile, instrumentele, intenționalitatea, consecințele, calitatea generalizatoare a acestuia, pe plan individual și colectiv. Immanuel Kant explorează problematica a „cum trebuie să acționăm?“ în corelație cu alte trei aspecte: cine este omul, cum cunoaștem și la ce putem spera? De aceea, o definiție a ce înseamnă facerea binelui este posibilă doar în contextul combinat al antropologiei, epistemologiei și credinței religioase – așa cum corect declară filosofia morală. Însă punctul de pornire al eticii creștine este revelația. În consecință, motivația și măsura oricărei acțiuni este: „Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul“ (Col 1,10). Scopul disciplinei este de a conștientiza faptul că omul, care trăiește simultan după legea naturii și după legea harului, este în esență o ființă etică. Dacă în voia revelată a lui Dumnezeu recunoaște substanța binelui și o practică în comunitatea semenilor săi, își îndeplinește menirea; însă în caz contrar, nu o îndeplinește.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va cunoaște conceptele etice de bază precum libertatea, responsabilitatea, conștiința, normele, seturile de valori, respectul, autonomia, heteronomia, demnitatea umană, precum și diferitele interpretări ale moralității: etica lui Kant, utilitarismul, contractualismul etc. Înțelege trăsăturile comune și particularitățile eticii generale și eticii creștine. În baza noțiunilor de bază și criteriilor etice însușite, studenții vor analiza în cadrul orelor de seminar noțiunile esențiale ale eticii concentrate pe virtuți, demonstrând sensibilitate față de problematici și capacitatea de a aplica materialul teoretic înțeles.

Competențe generale

Preocuparea de această disciplină îi va ajuta pe studenți să-și formeze abilitatea de a putea identifica în anumite situații de viață dilemele etice și cerințele morale deseori contradictorii; de a recunoaște, în baza unui set de valori ferm, conținutul adevărat al virtuților clasice și teologice (înțelepciune, curaj, dreptate, moderație; credință, nădejde, dragoste) și, în practicarea lor, de a fi creator al unor valori adevărate - deseori aflat sub presiunea conflictului dintre valori sau obligații.

Structura cursului

 1. Hristos, realitatea și problema binelui

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 31-50 (20)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 129-153 (25)
  • Ferencz Antal: A bioetika alapjai, 121-156 (36)
  • John, Breck: Darul sacru al vietii, 187-221 (35)
 2. Moralitatea ca și întruparea lui Hristos

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 51-70 (20)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 165-194 (30)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 389-400 (12)
 3. Moștenire și dezbinare

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 71-86 (16)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 205-229 (25)
  • Edward, Schneider: Questions About the Beginning of Life, 71-96 (26)
  • John, Breck: Darul sacru al vietii, 238-249 (12)
 4. Păcat, justificare, reînnoire; realitatea ultimă și penultimă

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 87-112 (26)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 293-302 (10) 316-320 (5)
  • John, Breck: Darul sacru al vietii, 77-140 (64)
 5. Viața naturală

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 113-144 (32)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 229-266 (38)
  • Ferencz Antal: A bioetika alapjai, 240-255 (16)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 404-409 (6)
  • Visky Sándor Béla: Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok, 170-188 (19)
  • John M., Frame: Medical Ethics. Principles, Persons and Problems, 53-83 (31)
  • Fazakas Sándor, Ferencz Árpád: Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak, 7-247 (241)
 6. Istoria și binele

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 145-180 (36)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 267-292 (26)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 180-184 (5)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 236-238 (3)
 7. Dragostea lui Dumnezeu și lumea decăzută

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 181-207 (27)
  • A Juhász István Alapítvány munkatársai: Érzékeny kérdések, 9-109 (101)
 8. Biserica și lumea

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 209-216 (8)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 189-193 (5) 208-214 (7)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 242-249 (8)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 322-331 (10) 347-354 (8)
 9. Cum să se adreseze biserica lumii secularizate

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 217-224 (8)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 329-359 (31)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 184-186 (3)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 238-242 (5)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 436-442 (7)
 10. Caracterul moral, respectiv creștin

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 225-242 (18)
  • Scott, B. Rae: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, 359-396 (38)
  • Douma, Jochem: A Tízparancsolat, 234-237 (4)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 447-493 (47)
 11. Porunca concretă și invățătura "primus usus legis" în confesiunea lutherană

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 243-254 (12) 291-305 (15)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 409-446 (38)
  • Szűcs Ferenc: Teológiai etika, 205-220 (16)
  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 255-273 (19)
 12. Stat și biserică

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 255-272 (18)
  • Ferencz Antal: A bioetika alapjai, 226-232 (7)
  • Rezi Elek: A szervátültetés etikai vetületei, 223-230 (8)
 13. Etica referitor la persoane, respectiv la lucruri materiale

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 273-281 (9)
  • Bolyki János: Teremtésvédelem. Ökológiai krízisünk teológiai megközelítése, 7-234 (228)
  • Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics , 493-530 (38)
  • Visky Sándor Béla: Egészként egy megtört világban, avagy: megváltottak a válságban, 61-69 (9)
 14. Ce inseamnă să spui adevărul?

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Etika, 283-290 (8)
  • Sissela, Bok: A hazugság, 9-403 (395)
  • William L., Rivers, Cleve, Matthews: Médiaetika, 7-368 (362)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 10 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 42 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 70 ore/semestru.

Examinare

1. Lucrare scrisa pe baza unor teme prelucrate individual - 50%
2. Examen scris referitor la anumite concepte etice, sisteme morale, ganditori din istoria eticii.