Limba ebraică III

Pe parcursul cursurilor, prin exerciții și prin pocesul de învățare studenții să facă cunoștință cu bazele gramaticii ebraice, cu gândirea acestei limbi, să însușească un fond principal de cuvinte, scopul acestora fiind realizarea analizei morfologice și traducerea unor secvențe de texte biblice.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza cunoștințelor morfologice deja însușite studentul este capabil să recunoască particularitățile limbii ebraice și sesizează diferențele dintre textul original și traduceri posibile.

Competențe generale

Prin însușirea conjugaților studentul este capabil să valorifice cunoștințele teoretice realizând analize morfologice și traducerea textelor mai simple.

Structura cursului

 1. Recapitularea materiei însușite pe parcursul semestrului 1-2.

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 55-112 (58)
 2. Verbele פ״א. Analiză morfologică cu indentificarea verbelor פ״א.

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 106-107 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 114-115 (2) 118-119 (2)
 3. Verbele פ״נ. Analiză morfologică cu identificarea verbelor פ״נ.

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 113-115 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 119-122 (4)
 4. Test: verbele פ״א și פ״נ. Exercițiu: analiză morfologică

 5. Evaluarea testelor. Verbele פ״י . Analiză morfologică cu identificarea verbelor פ״י.

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 115-116 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 125-127 (3)
 6. Verbele פ״ו. Analiză morfologică cu identificarea verbelor פ״ו.

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 116-117 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 122-127 (6)
 7. Test: verbele פ״י și פ״ו . Exerciții de analiză morfologică și de traducere

 8. Evaluarea testelor. Exercițiu de citire cu texte nepunctate. Analiză morfologică.

 9. Verbele ע״ו. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 117-119 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 132-136 (5)
 10. Verbele ע״י. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 119-120 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 135-137 (3)
 11. Test: verbele ע״י și ע״ו. Exerciții de analiză morfologică și de traducere

 12. Evaluarea testelor. Exercițiu de citire cu texte nepunctate

 13. Consecutio temporum și traducerea perfectului și imperfectului cu vav consecutivum. Exercițiu de traducere cu aplicarea materialului predat

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 92-93 (2) 100-101 (2) 103-105 (3) 156-167 (12)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 173-182 (10)
 14. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere. Evaluarea semestrului

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 50 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 24 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 1 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Verificarea pe parcurs se realizează prin teste. Nota finală se rezultă din media notelor obținute la testări (50%) și nota examenului oral (50%).