Istoria intertestamentală

Prin această disciplină studenții fac cunoștință: a) cu istoria perioadei intertestamentare cu schimbările survenite în acest timp pe plan social, economic, politic și religios, b) cu literatura acestei perioade c) și cu mișcările de spiritualitate evreești.

Competențe

Competențe specifice

Studenții sunt capabili să vadă obiectiv: a) legătura strânsă între Vechiul și Noul Testament; b) specificul învățăturii lui Isus Hristos; c) aplicabilitatea învățăturii lui Isus Hristos pe planul conviețuirii confesiunilor.

Competențe generale

Sudentul este capabil să vadă procesul de dezvoltare privind gândirea teologică vechi-testamentare în perioda intertestamentală și influența acesteea asupra gândirii nou-testamentale.

Structura cursului

 1. Epoca Macabeilor

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 147-156 (10)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 46-52 (7) 90-92 (3)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 9-19 (11)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 53-58 (6)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 21-25 (5)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján, 117-132 (16)
 2. Mișcarea Macabeilor și bazele ei teologice

  Bibliografie:

  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 93-98 (6)
  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 156-158 (3)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 160-163 (4) 173-178 (6) 273-288 (16)
  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Deuterokanonikus bibliai könyvek a Septuaginta alapján, 117-149 (33)
 3. Septuaginta și însemnătatea ei

  Bibliografie:

  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 53-69 (17)
  • Adorjáni Zoltán: A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben, 16-34 (19)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 388-393 (6)
 4. Saducheii și Fariseii

  Bibliografie:

  • Blaiklock, E. M.: A sadduceusok, 4-6 (3)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 71-72 (2)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 157-159 (3)
  • Adorjáni Zoltán: A történeti Jézus Krisztus kora. II, 10-14 (5)
  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 79-85 (7)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 148-154 (7)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 375-376 (2)
  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 153-158 (6)
 5. Fariseii și Saducheii - modul lor de viață. Mișcări radicale din partea Fariseilor

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 85-94 (10)
  • Josephus Flavius: A zsidók története. (Iudaiké Archaiologia). XI–XX, 443-445 (3)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 72-73 (2)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 153-154 (2)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 370-376 (7)
 6. Eseii. Surse. Istoria sectei

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 79-94 (16)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 74-75 (2)
  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 151-152 (2) 162-193 (32)
 7. Viața comunității din Qumran, structura socială, idei religioase

  Bibliografie:

  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 194-226 (33)
  • Flavius Josephus: A zsidó háború, 143-154 (12)
  • Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása, 449-505 (57)
  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 78-80 (3)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa, 356-370 (15)
 8. „Biblioteca” eseilor din Qumran. Cum au interpretat Scripturile Sfinte?

  Bibliografie:

  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, 121-160 (40) 180-192 (13)
  • Xeravits Géza: A qumrâni közösség szentírásértelmezése. Folyamatos pešerek. Fordítás és magyarázat, 8-15 (8)
 9. Mișcarea ‛am ha-’areț

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 98-103 (6)
  • Adorjáni Zoltán: A történeti Jézus Krisztus kora. I, 12-13 (2)
  • Adorjáni Zoltán: Kik az 'am há'árec?, 83-85 (3)
 10. Therapeuții din Egipt. Modul lor de viață

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Philo, Pro Judaeis defensio. Euszebiosz: Praeparatio evangelica VIII. 11, 1–8 fordítása, 597-607 (11)
  • Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége, 44-46 (3) 119-123 (5)
  • Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa, 34-40 (7)
 11. Meditație, interpretarea Scripturilor, cântarea imnurilor la therapeuți

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 191-198 (8)
  • Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa, 45-50 (6)
  • Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége, 179-245 (67)
 12. Zeloții (surse, denumirea lor, formarea și istoria mișcării)

  Bibliografie:

  • Tóth Kálmán, Lenkeyné Semsey Klára: Bibliai atlasz - kortörténeti bevezetéssel, 73-74 (2)
  • Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története
  • Flavius Josephus: A zsidó háború
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa
 13. Concepțiile zeloților. Zeloții și Noul Testament

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: Ót és újat, 104-128 (25)
 14. Compararea mișcărilor predate, concluzii

  Ismétlő, interaktív óra: a kegyességi irányzatok szintetikus áttekintése.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 25 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 25 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 25 ore/semestru.
 • Tutoriat: 1 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 76 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 104 ore/semestru.

Examinare

Examen oral din: 1. din materia predată; 2. din lecturile recomandate (cărți deuterocanonice, apocrife).