Istoria bisericii universale II

Acest capitol urmăreşte istoria bisericii de la formarea învăţăturii bisericii creştine, până la anul 1000. Scopul ei este de a prezenta formarea învăţăturii bisericii creştine, primele sorginţi a formării creştinismului occidental, precum şi activitatea misionară desfăşurată între popoarele păgâne de către primii creştini ai bisericii occidentale. Un rol deosebit este acordat şi renascentismului carolingian şi a formării Imperiului German, prezenţa lor fiind cardială în naşterea culturii şi civilizaţie occidentale.

Competențe

Competențe specifice

Însuşirea unor cunoştinţe generale de istoria bisericilor, cunoaşterea istoriei culturii şi a bisericii creştine precum şi transmiterea valorilor creştine. Prin cunoaşterea activităţii misionare desfăşurată de biserica creştină occidentală se va ajunge la o mai bună înţelegere a culturii creştine europene.

Competențe generale

La finalul acestui curs studentul să fie capabil să înţeleagă şi să aplice învăţăturile bisericii, să cunoască contextul şi moticvaţiile prin care s-au format. În legătură cu migraţiile şi misiunea creştină să fie pregătit să prezinte caracteristicile şi specificul teritoriilor şi popoarelor avizate. Să cunoască bazele formării gândirii unitare europene.

Structura cursului

 1. Sinodul ecumenic de la Efes

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 88-97 (10)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 180-199 (20)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 62-68 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 97-215 (119)
 2. Sinodul ecumenic de la Calcedon

  Bibliografie:

  • Marton József: A keresztény ókor, 162-179 (18)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 170-190 (21)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 180-199 (20)
 3. Aurelius Augustinus

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 70-81 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 180-187 (8)
 4. Disputa pelagiană

  Bibliografie:

  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 203-221 (19)
  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 39-96 (58)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 191-197 (7)
 5. Monahismul în epoca antică

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 106-113 (8)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 163-171 (9)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 81-92 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény ókor, 211-221 (11)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 228-234 (7)
 6. Migraţia popoarelor şi biserica medievală

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 132-135 (4)
  • Chadwick, Henry: A korai egyház, 231-240 (10)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 93-99 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 37-38 (2)
  • Marton József: A keresztény ókor, 222-230 (9)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 235-243 (9)
 7. Misiunea iralndeză-scoţiană şi engleză

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 135-153 (19)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 98-99 (2)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 41-42 (2)
  • Marton József: A keresztény ókor, 231-238 (8)
  • Marton József: A keresztény középkor, 30-36 (7)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 244-252 (9) 267-274 (8)
 8. Carol cel Mare

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 154-170 (17)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 99-101 (3)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 43-45 (3)
  • Marton József: A keresztény középkor, 54-61 (8)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 279-290 (12)
 9. Creştinismul în Europa Centrală şi de Est.

  Bibliografie:

  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Marton József: A keresztény középkor, 37-42 (6)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 274-278 (5)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 66-68 (3) 76-77 (2)
 10. Creştinismul maghiar

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 307-321 (15)
  • Marton József: A keresztény középkor, 42-53 (12)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 77-81 (5)
  • Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. , 7-42 (36)
 11. Iconoclasmul şi marea schismă

  Bibliografie:

  • Marton József: A keresztény középkor, 69-87 (19)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 294-306 (13)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 102-104 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 195-196 (2)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
 12. Imperiul romano-german

  Bibliografie:

  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 166-183 (18)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 43-45 (3)
  • Marton József: A keresztény középkor, 54-61 (8)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 279-290 (12)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 70 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 5 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 85 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 113 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.