Zsolt 16,10 – ApCsel 2,31; 13,33.35-37

Zsolt 16,10 – ApCsel 2,31; 13,33.35-37. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2012 Nov 03 | 17:00.