Megnyitó

9:00 Megnyitó: Kolumbán Vilmos József
9:05–9:25 Csorba Dávid: Főt. Végveresmarti Sámuel (1734–1807) református hitvédelmi iratai
9:25–9:45 Verók Attila: Hallei kiadványok a brassói Honterus Gimnázium könyvtárában a 18. században
9:45–10:05 Tóth Levente: 18. századi lelkészek vagyoni helyzete - források és lehetőségek
10:05–10:25 Szabadi István: Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665)
10:25–10:35 Megbeszélés

10:50–11:10 Ősz Sándor Előd: Reformátorok munkái a Nagyenyedi Bethlen-Kollégium könyvtárában
11:10–11:30 Kovács Sándor: Egy angol-magyar család felemelkedése és örököseinek bukása
11:30–11:50 Gudor Kund Botond: Voltaire két „afférja” és az európai vallási tolerancia gondolatának fejlődése
11:50–12:10 Bartha Zoltán: Egy család, két vallás, három testvér. Bethlen Ádám, Miklós és Gábor élete
12:10–12:25 Megbeszélés

12:40–13:00 T. Horváth Iringó: Teleki Jánosné Vay Borbála és lányainak adományai a Küküllői egyházmegyében
13:00–13:20 Zsigmond Attila: Hová vezet Jákób lajtorjája? Egy váradi kenyérosztó tányér viszontagságai
13:20–13:40 Ballai Zoltán: Zacharias Ursinus Kis- és Nagykátéja 1562-ből
13:40–13:55 Megbeszélés

15:00–15:20 Kovács Zsolt: Árva Bethlen Kata kolozsvári háza
15:20–15:40 Bibza Gábor: Egy könyv margináliái. Észrevételek Bogáthi Fazakas Miklós kéziratos Jelenések könyvének magyarázatához
15:40–16:00 Barta Aladár: Egy 18. századi templomszentelési prédikáció érdekességei
16:00–16:10 Megbeszélés

16:20–16:40 Buzogány Dezső: Szegedi Kis István és az európai teológia
16:40–17:00 Sipos Gábor: Az erdélyi református egyház főgondnokai, 1690–1872
17:00–17:20 Kiss Réka: A mindennapi vallásgyakorlás kutatásának lehetőségei a szocializmusban
17:20–17:40 Kolumbán Vilmos József: Adalékok a népoktatás történetéhez
17:40–17:50 Megbeszélés

18:00–18:20 Könyvbemutató - A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben

18:30 Állófogadás

ÚJKOR és JELENKOR (Bethlen Gábor terem, Bocskai tér 13.)

10:50–11:10 Hegyi Ádám: Regionális vallási identitástudat kialakulása a Bánátban élő német és magyar reformátusok között a 18–19. század fordulóján
11:10–11:30 Lakatos Sándor: Megözvegyülés az udvarhelyszéki falvakban
11:30–11:50 Péter István: Az etnikai és vallási tér változásai Kolozsváron és környékén a 20. században
11:50–12:10 Vámos Béla: A mentálhigiéné és a lelkigondozás múltja és jelene a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban
12:10–12:25 Megbeszélés

12:40–13:00 Fülöp Zsuzsanna: Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának műszaki előadói az első világháború végéig
13:00–13:20 Veres Emese: Magyar oktatás a barcasági csángó evangélikus gyülekezetekben - sztereotípiák és tények, érdekességek a dokumentumok tükrében
13:20–13:40 Gordán Edina: A Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár "Régi Magyar Könyvtára"
13:40–13:55 Megbeszélés

15:00–15:20 Tasnádi István: Verestói György püspöki tevékenysége
15:20–15:40 Veress Eszter: Az Erdélyi Református Egyház helyzetképe a 19. század elején
15:40–16:00 Nagy Dávid: Az erdélyi liberális teológia sajátosságai. Esettanulmány
16:00–16:10 Megbeszélés

JELENKOR (Apafi Mihály Kollégium, Bocskai tér 14 sz.)

10:50–11:10 Benkő Levente: A megtizedelt egyház. A második világháború nyomai az Erdélyi Református Egyházkerület iratanyagában, 1944–1945
11:10–11:30 Berekméri Árpád Róbert: Farkas Jenő esperessége
11:30–11:50 Geréb Miklós: A bázeli egyetemtől az érdengelegi temetőig. Simon Imre (1878-1945) ref. lelkész életútja
11:50–12:10 Kurta József: Vásárhelyi János és az erdélyi református liturgia
12:10–12:25 Megbeszélés

12:40–13:00 Lányi Gábor: Méltatlan hátratételt szenvedett lelkészek Dunamelléken az 1950-es években
13:00–13:20 Jánosi Csongor: A kelet-közép-európai titkosszolgálatok hálójában. Paul Hansen dán evangélikus lelkész
13:20–13:40 Pálfi József: A második templom. Templomépítés a kommunizmus első évtizedében Nagyváradon
13:40–13:55 Megbeszélés

15:00–15:20 Ugrai János: A lelkészi túlképzés válságtünetei a Tiszáninneni Református Egyházkerületben a 19. század első felében
15:20–15:40 Kovács Kálmán Árpád: Trianon és a II. világháborús pusztítás sorsszerűsége a magyar református ébredés gondolkodásában
15:40–16:00 Somogyi Alfréd: Énekes Czinke – egy püspöki énekeskönyv története
16:00–16:10 Megbeszélés

Dátum és időpont: 
kedd, 2019, Május 14 - 09:00