Felvételi adatok értékelése 2019-2023

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 óta elektronikus bejelentkezési felületen gyűjtjük a felvételire jelentkezők adatait. Az alábbi összesítés a 2019. június – 2023. június közötti felvételi jelentkezési adatokat elemzi.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 óta elektronikus bejelentkezési felületen gyűjtjük a felvételire jelentkezők adatait. Az alábbi elemzés a 2019. június – 2023. június közötti felvételi jelentkezési adatok alapján készült. Az elemzés előzetes adatai a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, illetve az Erdélyi- és Királyhágómelléki Református Egyházkerületek közös találkozóján került bemutatásra Illyefalván, 2023. július 10-én.

Az adatok egy akadémiai év nyári és őszi felvételi adatait összesítve tartalmazzák (kivétel a 2023. év, ahol csak a nyári adatok állnak rendelkezésre). Azoknál a jelentkezőknél, akik a nyári és az őszi felvételi időszakban is regisztráltak, az adatok csak egyszer szerepelnek. A több évben is felvételire jelentkezők esetében az adatok minden évben egyszer beszámításra kerültek.

1. A Teológiai Intézetbe felvételizők és a sikeres romániai érettségizők aránya

2019-2023 felvételizők összesen

Az elmúlt öt év adatait figyelembe véve 2021-ben érkezett a legkevesebb felvételiző a KPTI-be. Az alacsony jelentkezési szám összefüggésben áll a pandémia időszakából ismert korlátozó intézkedésekkel, amelyek a helyi gyülekezeti események (pl. ifjúsági bibliaórák) és a nagyobb méretű rendezvények (pl. ifjúsági táborok) szervezését is negatívan befolyásolták. De az alábbi statisztika szerint nem ez az egyetlen magyarázat.

2019-2023 országos érettségizők és KPTI-be felvételizők aránya

A fenti oszlopok azt mutatják, hogy az adott évben sikeresen érettségizők közül milyen arányban felvételiztek a KPTI-be. Amennyiben a sikeresen felvételizők és a KPTI-be jelentkezők számaránya állandó lenne, akkor a fenti összesítésben minden oszlop azonos magasságú lenne. Ehhez képest a sikeres érettségizők és a KPTI-be felvételizők aránya először csökkenő, majd ismét növekvő tendenciát mutat. A 2019-es 0.0404% jelentkező arányhoz képest a 0.0226% majdnem félszeres (44%) visszaesést jelent.

Ugyanakkor a 2021-es adatokhoz képest 2023-ban egy 31%-os növekedés figyelhető meg.

2. Felvételi számadatok alakulása nemek szerint

2019-2023 felvételizők nemek szerinti megoszlása

A férfi/nő arányok százalékos eloszlása 2019-hez képest az abszolút számokat tekintve csökkenő tendenciát mutat. Ez az arány a női jelentkezők esetében 2021-ben volt a legkisebb. Az adatok arra utalnak, hogy a női jelentkezők esetében a korábban ismert, a helyek számához viszonyított „túljelentkezés” visszaszorulóban van.

2019-2023 felvételizők nemek szerinti megoszlása (arányok)

A női jelentkezők csökkenő aránya fokozottan igaz a református jelentkezők esetén, míg az unitárius jelentkezőknél kevésbé hangsúlyos. Ez összefüggésben lehet azzal is, hogy a meghirdetett felvételi helyek száma, illetve férfi-női jelentkezők aránya az unitárius vonalon nincs szabályozva, míg a református jelentkezőknél igen (4:1).

2019-2023 református felvételizők nemek szerinti megoszlása (arányok)

2019-2023 unitárius felvételizők nemek szerinti megoszlása (arányok)

3. Felvételire jelentkezők vallás szerinti megoszlása

2019-2023 felvételizők vallás (felekezet) szerinti megoszlása

2019-2023 felvételizők vallás (felekezet) szerinti megoszlása

A református jelentkezők aránya kb. 80-90% között mozog.

2019-ben, illetve 2023-ban nem volt evangélikus jelentkező a felvételire.

Nem újdonság, hogy a református jelentkezők száma és aránya a legmagasabb. Érdekes viszont, ha a lelkipásztorképzésre jelentkezők számát összevetjük a 2022-es népszámlálási adatokkal. Ebben az esetben ugyanis arányaiban az unitárius egyházból jön a legtöbb jelentkező (5 évente 1 jelentkező / ≈ 3000 egyháztag). Ez az adat református vonatkozásban kb. 25%-kal kisebb. Azaz arányaiban a református közösség kevesebb lelkipásztorjelöltet küld.

2019-2023 felvételizők felekezet szerinti aránya a 2022-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva

4. Felvételire jelentkezők egyházkerületek szerint

2019-2023 felvételizők egyházkerületek szerinti megoszlása

2019-2023 felvételizők egyházkerületek szerinti megoszlása (arányok)

A felvételire jelentkezők számát tekintve a királyhágómelléki jelentkezők száma 2021 óta növekszik, az erdélyi jelentkezők száma csökken.

5. A felvételire jelentkezők iskola, illetve születési hely szerinti megoszlása

2019-2023 felvételizők iskola helyszíneinek megoszlása

A küldő tanintézmény helyszínének összesített adatai alapján a legtöbb jelölt kolozsvári intézményekből érkezik a KPTI-be. Ha a felvételizők születési helyeit vesszük alapul, az alábbi adatokat kapjuk:

2019-2023 felvételizők születési helyszíneinek megoszlása

6. Top 10 küldő intézmény adatainak évenkénti alakulása

Az alábbi összesítés azt a 10 intézményt mutatja, ahonnan az elmúlt 5 évben összességében a legtöbb jelentkező érkezett felvételizni a KPTI-be.

2019-2023 top 10 küldő intézmény helyszínei évek szerint

A fenti adatok nem követik lineárisan a felvételire jelentkezések arányát, pontosabban azokhoz viszonyítva csökkenő tendenciát mutatnak. Másszóval, a 2022-ben és 2023-ban jelentkezők már többnyire nem azokból az intézményekből érkeztek, ahonnan korábban szoktak, hanem olyan intézményekből, amelyeknél kevésbé volt jellemző, hogy végzős diákok a KPTI-re felvételiznek.

Ennek következményeképpen érdemes fontolóra venni, hogy a KPTI-t népszerűsítő karavánoknak olyan helyekre (iskolákba) is érdemes elmenni, amelyekről korábban úgy véltük, hogy a képzés bemutatásának kevesebb relevanciája lenne.

Ötéves szórásban a top 10 intézmény az alábbi összképet mutatja:

2019-2023 top 10 küldő intézmény helyszínei ötéves összesítésben

7. Református kollégiumokból érkező felvételizők

2019-2023 református kollégiumokból érkezők számadatainak változásai

8. Egyházi vs. nem-egyházi intézményből érkezők

2019-2023 egyházi intézményekből érkezők számadatainak változásai

Az egyházi intézményekből érkező jelöltek száma csökken mind az abszolút számokat, mind az arányokat illetően.

Az egyházi intézményekből érkező jelentkezők számaránya a pandémia évében volt a legmagasabb.

2019-2023 egyházi intézményekből érkezők arányai

Református jelöltek esetében az egyházi hátterű intézményeket illetően az arányok még kedvezőtlenebb tendenciát mutatnak. 2019-2020 folyamán a jelentkezések aránya kb. fele-fele arányban oszlott meg egyházi és nem egyházi hátterű intézmények között. 2023-ban az egyházi iskolákból érkezők aránya kevesebb, mint harmadára csökkent.

2019-2023 egyházi intézményekből érkező református felvételizők aránya

2019-2023 egyházi intézményekből érkező unitárius felvételizők aránya

9. Egyetemről a KPTI-be felvételizők száma

2019-2023 más egyetemről a KPTI-be felvételizők

A más egyetemről érkezők számarányainak változása esetleges.

Összességében egyelőre nem számottevő azon jelentkezők száma, akik második egyetemként jelentkeznek a felvételire a KPTI-be.

10. Felvételizők érettségi átlagai és magyar nyelv (érettségi) átlagai

2019-2023 között felvételizők érettségi és magyar érettségi átlagainak alakulása

A KPTI-be felvételire jelentkezők érettségi átlaga 2020 óta csökkenő tendenciát mutat. 2020-hoz képest a 2023-as érettségi átlag közel egy fél jeggyel (0.48 ponttal) alacsonyabb.

A magyar irodalom érettségi átlaga kb. fél százalékponttal magasabb, mint az érettségi átlag.

(Nem állt rendelkezésre olyan adat, amely a KPTI-be felvételizők érettségi átlagait az országos érettségi átlagok összefüggésében mutatná meg.)

(A fenti elemzés letölthető formában megtalálható a mellékelt PDF dokumentumban.)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Balogh Csaba
rektorhelyettes