Elhunyt Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária, a Teológiai Intézet nyugalmazott ószövetséges professzora

A nagyváradi lelkészi szolgálatai után 1972-1989 között oktatta Intézetünkben a bibliai nyelveket, majd az Ószövetséget. A professzor asszony 89 éves volt.


Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária református lelkész, nyugalmazott teológiai tanár földi életének 89., özvegységének 17. évében, rövid, de türelemmel és alázattal viselt betegség után 2016. február 12-én visszaadta lelkét Urának és Megváltójának.

Teljes bizonyossággal tudta, hogy kegyelmi ajándékot kapott az őt elhívó és szolgálatra küldő Urától. Egész életét az ószövetségi tudományok iránti elkötelezettség, az Isten dicsőségére végzett szolgálat határozta meg, és igyekezett helytállni azokban az évtizedekben is, amelyek próbára tették hitét és emberségét.

Hat és fél évtizedes szolgálata alatt kitartó lendülettel tanulmányozta Isten Igéjét és lelkiismeretesen hirdette annak megtartó üzenetét. A szó legnemesebb értelmében volt teológus, aki nyugdíjas éveiben is ugyanazzal a meg nem lankadó szorgalommal és alapossággal művelte a teológiai tudományt. Ilyen tekintetben is vezérigéje volt Jézus Krisztus parancsa: „Evezz a mélyre!” (Lukács 5,4)

A nagyvárad-olaszi és a nagyvárad-velencei gyülekezetekben végzett lelkészi szolgálat után 1972-től 1989-ig a Kolozsvári Protestáns Teológián oktatta a bibliai nyelveket, majd az ószövetségi tanszék professzoraként készítette fel a teológiai hallgatók nemzedékeit a lelkipásztori hivatásra és szolgálatra. 1989 és 2009 között a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által alapított Sulyok István Teológiai Főiskola keretében, majd az abból kinőtt Partiumi Keresztény Egyetemen tanította a bibliai tárgyak a leendő vallástanárok számára. Oktatói munkáját mindvégig az igényesség és következetesség jellemezte.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének alapítójaként és elnökeként a kitartó szeretetszolgálatra és hűséges sáfárkodásra buzdította nőtestvéreit.

Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes!

A temetési istentiszteletetre február 16-án 12 órakor kerül sor a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájában.

A gyászjelentés teljes szövege letölthető a mellékelt csatolmányból.