Körmöczi János és a kortárs eszmei áramlatok

A kutatási program célja az, hogy a magyar gondolkodás történetébe visszahozza a 250 évvel ezelőtt született Körmöczi Jánost, aki bár fontos bölcseleti műveket magyarító eruditus filozófus, kitűnő fizikus és egyházi ember volt, szellemi öröksége jószerivel ismeretlen a Kárpát-medencében. Tiszteletre méltó erőfeszítéseket tett ugyan Hajós József az 1970-es években kiadott tanulmányaival, majd Csetri Elek közreműködésével megindult az értékes levéltári forrásokat feltáró és megszólaltató kutatómunka. Közösen tervezték egy Körmöczi munkásságát bemutató kötet kiadását, ez azonban sajnálatos módon meghiúsult. Nem folytatódott gazdag kéziratos hagyatékának részletekbe menő feltárása sem, pedig külföldi peregrinációja idején készült jegyzetei, fontos bölcseleti és teológiai műveket feldolgozó kivonatai, sőt magyarításai, az egyetemes egyház történetére és az unitarizmusra vonatkozó dokumentum-másolatai fontos forrásai annak, hogy szűkebb közössége, illetőleg az erdélyi protestáns értelmiség legjobbjai miképpen találkoztak a 18. századi Európa szellemi áramlataival, s hogyan próbálták ezt összekötni a saját múltjukkal való szembenézéssel.

Ennek kapcsán a Magyar Unitárius Egyház, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézete, a BBTE Magyar Filozófiai Intézete, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara Régi Magyar Irodalom Tanszéke szervezésében 2013. szeptember 13–15-én, Kolozsváron, Körmöczi János és a kortárs eszmei áramlatok címen nemzetközi konferenciát szervezett. A gazdag tematikájú és sok újszerű szempontot is felvető konferencia jelentősen gazdagította eddigi ismereteinket. A konferencia szervezőinek szándékában áll ezt a munkát folytatni. A munka felöleli majd naplójának, több fontos művének és levelezésének hagyományos kiadását és feldolgozását, de tervben van a kéziratban maradt életmű digitális formában való hozzáférhetővé tétele az érdeklődő szakemberek számára.

Kapcsolódó kurzus: 

Kutatási eredmények (Előadások)