Az Ószövetségi teológia tárgy feladata. Elvek és módszerek (1)

Az ószövetségtudományok egyik nagy kérdése az, hogy az Ószövetség sokrétű szellemi örökségét mennyiben lehet egyetlen tartalmi vagy formai tényező alapján rendezni? Kétségtelen, hogy az iratgyűjteményeken belül a végső szerkesztők láttak valamiféle egységet (vagy egységeket) és szerkesztéseik, kiegészítéseik révén próbálták ez láttatni a későbbi olvasókkal is. Éppen ezért az ószövetségi teológia a végső szövegből indul ki (szinkrón olvasat), de ennél tovább kell lépnie, s az egységtörekvés ellenére érvényesülnie kell az Ószövetségen belül kézzelfogható diverzitásnak is (diachrón olvasat). Az Ószövetség megközelítéseinek másik nagy módszertani vitatémája a "vallástörténet vagy teológia" kérdése, ti. hogy mennyiben vallástörténeti kordokumentum az Ószövetség, illetve mennyiben van jelentősége ennek a keresztyén teológia és az egyház számára? Ez a kurzus arra vállalkozik, hogy fölvillantja a vallástörténeti - de ugyanakkor a kánontörténeti, társadalomtörténeti és politikatörténeti - háttér fontosságát az ószövetségi világszemlélet értelmezés szempontjából, illetve megjelöli azokat a kapcsolópontokat, amelyek révén az kapcsolatba hozható az Újszövetséggel és a keresztyén teológiával.