Zakariás 5

Zakariás próféta könyve a két szövetség határán foglal helyet a Szentírásban. Az Újszövetségben gyakran találkozunk a megtérést sürgető prófécia egyes elemeivel. Zakariás a fogságból visszatérő népnek hirdeti Isten üzenetét. Az ő korában még nem szűnt meg a prófétai kijelentés Izraelben. Isten azonban nem közvetlenül, hanem közvetítők által szólott a választott néphez. A próféta szimbolikus látomások formájában kapja a mennyi üzenetet, melyek jelentését egy angyal fejti meg. Az addig elrejtett isteni titkok, végzések most napfényre kerülnek. Az újszövetségben főleg a Jelenések könyvében találkozunk ezzel a közlési formával, mely az ú.n. apokaliptikus irodalom sajátossága.

I.
Ebben a részben két látomásról olvasunk, az irattekercs és a véka jelképéről. Közismert bibliai szimbólumok, amelyek itt sajátos jelentést hordoznak. A legismertebb előfordulással Ezékiel elhívás történetében találkozunk, akinek meg kellett ennie a tekercset. Itt azonban nem egy kisméretű, hanem egy óriástekercsről van szó, mely a levegőben repült. Régebben a Repülőnap alkalmával láttunk ilyen repülő szalagot, melyet egy léghajó vontatott. A felirat általában egy reklámszöveget tartalmazott. Zakariás korában a tekercs nem merő látványosság volt, hanem komoly figyelmeztetés, olyan üzenetet hordozott, amely húsba vágó volt, elevenen érintett minden embert, aki nyíltan vagy titokban Isten törvénye ellen cselekedett. A tekercsen egy átokformula volt olvasható, amely isten ítéletét, bosszúállását hirdette, minden tolvaj és hamisan esküvő ember háza felett. Nyílt hadüzenet a korrupció minden formája ellen. Ki kell irtani minden Isten és ember ellen forduló bűnt. Távolítsatok el, minden vétket, amely sérti Isten országa, Isten királysága szentségét, tisztaságát. Az új bort új tömlőbe kell önteni, nem a régi edénybe. A templom építése nemcsak külső, hanem belső megújulást kíván. Ezt a megtérést sürgették a Zakariás előtt szolgáló próféták is. Miért ismétli meg ugyan azt az üzenetet a Berekja fia? Azért mert a megújulás folyamata nem ment végbe egyik napról a másikra. Ahhoz hogy egy nép lelki tartása, magatartásformája megváltozzék sokszor több nemzedék életére van szükség. Ezért hívott Zakariás is az Isten parancsolatai iránti engedelmességre.

A tekercs felirata, a súlyos ítéletet arra utalt, hogy Isten nem felületes, látszat változást kíván, hanem egy gyökeres megújulást, újrakezdést, mely teljesen új alapokra helyezi Isten népének életét. A látomások magyarázata alkalmával fontos észrevenni az egyes víziók közötti összefüggést. Az előző részben azt olvastuk, hogy a templom újjáépítése nem emberi hatalommal, összefogással történik, hanem Isten lelke által. Ezért Ő szabja meg az új rendet. A Seregek Ura nem engedi, hogy a gonosztevők átlépjék a templom küszöbét. Pál apostol azt írja leveleiben, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az isten országában. (Ef 5,5). A tisztátalanság, a kapzsiság, az ostoba kétértelmű beszéd nem illik a szentekhez, hanem inkább a hálaadás. Az apostol a gyülekezet tagjait a világosság fiainak nevezi, akik elszakadtak a sötétség cselekedeteitől és most a világosság gyümölcseit kell, hogy teremjék, mely csupa jóság, igazság és egyenesség.

A hatodik látomás azonban nemcsak a lámpatartóról szóló vízióhoz kapcsolódik, hanem a könyv bevezető részéhez is, ahol Isten azt ígéri, hogy a megújult templomban fog lakozni a nép között. Ezt az ígéretét azonban csak akkor váltja be, ha Izrael fiai megtérnek gonosz útiakról. A seregek Ura csak azokkal vállalja közösséget, akik engedelmeskednek a szent életre néző parancsainak. A tolvajok és a hamisan esküvők magukra vonják méltó haragját. Házuk mindenestől elpusztul, gonosz tetteik miatt.

Miért esik ez a két bűn az átok súlya alá? Azért mert ezek jelképesen magukba foglalják a Tíz parancsolat első és második tábláját. A tolvaj a második ellen, a hamisan esküvő az első tábla ellen vétkezik. Egyes magyarázók szerint itt a titokban elkövetett csalásokról és hazugságokról van szó, amelyek nem kerülnek felszínre. Isten előtt azonban semmit nem lehet eltitkolni, és ezért megbünteti a rejtve maradt bűnök elkövetőit.

II.
A következő látomás sorrendben a hetedik a vékásról szól. Jelentését szintén az angyal tárja fel Zakariásnak. A próféta csodálkozva tekint a repülő vékásra. Tanácstalanságában az angyalhoz fordul felvilágosításért. Kérdésére meglepő választ kap: az edényben benne van az egész nép bűne. A repülő tekercshez hasonlóan, ez a látomás is Izrael minden lakójára vonatkozik. Isten egy harminc literes edénybe zárta be egy ország bűnét, mintegy sűrített gázpalackba, amely ólomfedővel van lezárva. A próféta feszültsége egyre növekszik. Különösen akkor döbben meg, amikor az ólomfedő felemelkedik, és egy asszonyt pillant meg a vékásban ülni. Ez a gonoszság, hangzik az angyal szava. A Bibliában máshol is találkozunk a bűn megszemélyesített formájával. Gondoljunk csak az Éden kerti kígyóra. De miért éppen egy asszony alakjában jelenik meg gonoszság? Erre a kérdésre is egy ószövetségi párhuzammal, analógiával felelünk. A prófétai könyvekben gyakran jelenik meg a hűtlen asszony képe, mint az Istentől elfordult, bálványimádó nép szimbóluma. Különösen Ezékiel és Hóseás próféciájában tűnik fel újra és újra a parázna asszony jelképes alakja, aki mindig a választott nép hűtlen magatartására utal.

A látomás egy befejező jelenettel végződik. A próféta két asszonyt pillant meg, akik a levegőben repülnek, mint a gólyák. Amikor az edényhez értek, két oldalról felemelték az ég és a föld közé, a levegőbe, és elrepültek vele. Vajon hova viszik a vékát? A Sineár földjére, válaszolt az angyal. Kivitték a gonoszságot az országból, arra a földre, ahol a Bábel tornyát építették. Ott emeltek házat neki, a bálványimádás templomát. Amikor elkészült akkor mintegy zárókövet, a vékát a tetejére helyezték.

Mit jelent ez a hetedik látomás? Azt, hogy Isten meg akarja tisztítani az egész népet, minden hűtlenségtől, tisztátalanságtól, a sötétség cselekedeteitől. Az újjáépült templomban egy tiszta szívű nép fog összegyűlni Isten elé és hálát adni a szabadításért. Ez a jelentés kapcsolódik az előző látomás értelméhez.

Az üdvösség Urát csak a megtisztult gyülekezet köszöntheti a templomban. Ámen.