Héber nyelv IV

„Ha számunkra valóban drága az evangélium, akkor a [bibliai] nyelvekhez ragaszkodnunk kell... Ezek a nyelvek olyan hüvelyek, amelyekben a Lélek kardja nyugszik”, és általuk „mind az evangéliumot, mind a hitet, mind pedig a keresztyénséget jobban megragadhatjuk.” (Luther: An die Radherrn aller stedte deutsches lands, 1527). Lutherrel és a többi reformátorral együtt valljuk, hogy a helyes írásmagyarázatnak és az Isten Igéjéhez hűséges igehirdetésnek elengedhetetlen előfeltétele a Biblia eredeti nyelveinek ismerete, tehát az ószövetségi (klasszikus) héber nyelv elsajátítása is, hogy a hallgatók megismerkedjenek ennek nyelvtani alapjaival, alapszókincsével és a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. A IV. szemeszteri héber oktatás célja a további szótani majd mondattani ismeretek elsajátítása, a szókészlet gyarapítása, a fordítási készség fejlesztése.

Competences

Specific competences

Az eddig elsajátított alaktani és mondattani ismeretek birtokában a hallgató képes önálló és pontos fordítást készíteni a Biblia héber szövegeiből, és felkészült az exegézis munkájának elkezdésére. A gyenge igeragozás és a mondattani alapismeretek elsajátítása után a hallgató képes hasznosítani elméleti ismereteit a héber szöveg fordításában, illetve mondattanilag elemezni a szöveget.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 1 1 0
28 hours/semester 14 14 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 103
Studying course notes and bibliography 50
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 24
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 1
Total individual study 75

Examination

A folyamatos írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik az erre kijelölt tanóra első felében. Szóbeli vizsgára az a hallgató állhat, aki megfelelően teljesített a folyamatos ellenőrzés alkalmain. Az ezeken szerzett jegyek általánosa a végső, vizsgai értékelés 50%-át teszi ki.

Bibliography

Book