Prédikációk

2019

Adorjáni Zoltán · 1Mózes 28:16–20a
· 2019-06-13 ·

Jákób angyalai – 1Móz 28,16–20a

Adorjáni Zoltán · 1 Királyok 9:1–10
Kolozsvár · 2019-05-05 ·

Jéhú királlyá kenése – 2Kir 9,1–10
Lekció: 1Pt 4,12–5,10

Meddig lehet tűrni a hamisságot, a képmutatást, a megbízatással való visszaélést, a kegyes mezbe bújtatott önző érdekek és a dicsőség hajhászását közvetlen környezetünkben – az egyházban? És ha egyszer türelmünk elfogy, folyamodhatunk-e radikális megoldásokhoz?

2015

Adorjáni Zoltán ·
Kolozsvár · 2015-11-01 · Vasárnap

Napról napra döntéseket hozunk. Nem tudom, hogy készült-e valaha felmérés arról, hogy egy normálisan lepörgő nap folyamán hány száz vagy ezer olyan helyzetben kell döntenünk, amelyet talán nem is tudatosítunk, és szinte-szinte automatikusan tesszük ezt, mert különösebben nem befolyásolja sorsunk alakulását.

Adorjáni Zoltán · Józsué 24:16-18
Kolozsvár · 2015-06-16 · reggeli áhítat

Ezek a hitvalló és fogadalmi szavak a Sikemben tartott törzsi nagygyűlésen hangzottak el Izráel népének ajkáról. Amikor Józsué összegyűjtötte a Kánaánt immár elfoglalt törzsek vénjeit, családfőit, bíróit és elöljáróit, beszédet intézett hozzájuk. De nem úgy vázolta fel Izráel történetét – Ábrahámtól az vörös-tengeri szabadulásig, a pusztai vándorlástól Kánaán elfoglalásáig –, hogy az Úr, Izráel Istene vezette Ábrahámot és utódait, illetve az Egyiptomból kiszabadult népet, és adott lakó földet nekik.

Adorjáni Zoltán · 1 Thesszalonika 3: 9-13
Kolozsvár · 2015-05-10 · Vasárnap

Ez a húsvét utáni 5. vasárnap, amelyen ismét azzal a reménységgel gyűltünk össze istentiszteletre, hogy akárcsak a hajdani tanítványoknak, Urunk közöttünk is megjelenik, Rogate-vasárnap, az imádság vasárnapja az óegyházi perikoparendben. A mára kijelölt igerész ehhez a régi perikoparendhez igazodik. Ugyanis Pál apostol, mielőtt intő buzdító szavakkal fordulna a thesszalonikai gyülekezet tagjaihoz, kimondhatatlanul hálás Istennek azért, hogy Timóteus jó hírt hozott felőlük, és munkatársaival buzgón könyörög azért, hogy meglátogathassa őket.

Adorjáni Zoltán · 1 Mózes 17:(1–8).15–22
Kolozsvár · 2015-02-27 · Szombat este

Párok az Ószövetségben – ez a szombat esti igehirdetési sorozatunk címe. Két héttel ezelőtt Adám és Éva idillikusnak indult, de a bűnbeesés miatt megromlott házasságáról szólt az igehirdetés. Mivel is lehetett volna mással kezdeni a sorozatot, ha nem éppen az ő házasságukkal? Ugyanis ez nagyon fontos alapszemléletre hívja fel a figyelmünket: számolnunk kell azzal, hogy házasságunkba nemcsak egymás iránt érzett szerelmünket, szeretetünket és legjobb önmagunkat visszük bele, hanem esendőségünket, bűnös gyarlóságainkat is.

Adorjáni Zoltán · János 5:1-15
Kolozsvár · 2015-01-11 · Vasárnap

A Bibliának számos igevers-részlete lett szállóigévé köznyelvünkben, mindennapi beszédünkben, és adott helyzetben szinte automatikusan idézünk ezeket, mert a lehető legközérthetőbb módon summázzák egy általános tapasztalatunkat vagy életérzésünket. Ezek közül talán az egyik leggyakoribb az a két, fájdalmasan hangzó szó, amelyet a harmincnyolc éve bénaságban szenvedő ember válaszol Jézus kérdésére: nincs emberem.

2014

Adorjáni Zoltán · Márk 11:12-25
Kolozsvár · 2014-12-13 · Szombat este

A terméketlen fügefa megátkozása és kiszáradása Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának és templomtisztításának történetéhez kapcsolódik – Márk és Máté evangéliumában. Bevonulásának tulajdonképpeni célja – sokat mondóan – a templom volt. Királyként fogadták – az izraeliták között akkoriban elevenen élő próféciák értelmében (Mt 21,5):

„Mondjátok meg Sion leányának:
Íme, királyod jön hozzád,
szelíden és szamáron ülve,
igavonó állat csikóján.”

Adorjáni Zoltán ·
Kolozsvár · 2014-10-05 · Vasárnap

Ha az új fordításból olvassuk ezt a próféciát, akárcsak más prófétai beszédek esetében, azonnal a verses forma tűnik szemünkbe. Bár az igerész ítéletet, közeli végveszélyt jelent be, sőt a vége felé prófétaian feddővé is lesz, a bűnök felfedésével és ostorozásával, kifejezésformájában mégis szép. Ezt most könnyű nekünk kimondanunk egy régmúlt időben elhangzott, nyomasztó és bosszantó próféciáról, hiszen az elsősorban nem hozzánk és nem rólunk szól. Nem érint bennünket közvetlenül.

Adorjáni Zoltán · 2 Timótheus 3:14–17
Kolozsvár · 2014-03-02 · Vasárnap

Lekció: Józs 1,1–9

Adorjáni Zoltán · Zakariás 1
Kolozsvár · 2014-02-15 · Szombat este

1.
A tegnap reggeli áhítat textusa Zakariás könyvéből szólt hozzánk, és bevezetésképpen elhangzott, hogy a próféta látomásai nehezen magyarázhatók, s még a teológián is ritkán hallunk igehirdetést ennek a könyvnek alapján. Nos, ebben a félévben Zakariás próféta könyvének fejezetei lesznek a szombat esti igemagyarázatok alapigéi.

2013

Adorjáni Zoltán · 5 Mózes 32:48–52
Kolozsvár · 2013-11-24 · Vasárnap

Lekció: Zsoltárok 99

Adorjáni Zoltán · 2 Korinthus 5:1-10
Kolozsvár · 2013-06-02 · Vasárnap

Az 52 vasárnapra tagolt Heidelbergi káté vezérfonalát követve hétről hétre, ma a XXII. vasárnap két kérdés-feleletéhez érkeztünk. Ezek az Apostoli hitvallás 3. hit-ágazatának utolsó mondatát magyarázzák: hiszem… a feltámadást és az örök életet. Ma tehát e két hitvallási cikkelyhez igazodik a textusválasztás és az igehirdetés.

2012

Adorjáni Zoltán · 1 Korinthus 1:26-31
Kolozsvár · 2012-01-08 · Vasárnap

Lekció: Zsoltárok 34:2-11

Néhány évvel ezelőtt falunapot szervezett az gyülekezet, amelyben lelkipásztori pályafutásomat kezdetem, s ahol először éltem át az igehirdetői szolgálat örömeit és nehézségeit. A falunapra engem is meghívtak, akárcsak azok a lelkipásztorokat, akik ott töltött éveim előtt vagy után szolgáltak abban a gyülekezetben. Ezen az alkalmon olyan jelenetnek voltam részese, amely számomra mind a mai napig megható.

2011

Adorjáni Zoltán · Lukács 2:8-14
Kolozsvár · 2011-12-17 ·

Milyen távoliak azok a csodálatos, régmúlt idők, amikor Betlehem határában örömet hirdető angyal jelent meg a pásztoroknak, s nyomában a mennyei seregek hatalmas kórusa zengett félelmetesen szép dicsőítő éneket Istennek! Ha ez igaz is volt, azok az angyalok hirtelen eltűntek, s azóta többé, így nem szálltak alá a földre!

Adorjáni Zoltán · Jeremiás siralmai 3:18-33
Kolozsvár · 2011-10-08 · Vasárnap

Lekció: 2 Korinthus 4:1-11

Adorjáni Zoltán · Róma 14:13-23
Kolozsvár · 2011-05-20 · Magyar református egység vasárnapja

Lekció: 5 Mózes 7:11-20

Kárpát-medencei református gyülekezetek közössége három évvel ezelőtt, 2009. május 22-én nyilvánította ki újra az egykor szétszakított Magyar Református Egyház szervezeti egységét. Erdélyből sokan részt vettünk akkor, a Debrecenben megszervezett, igazán felemelő és ünnepi alkalmon. A mai napot a Kárpát-medencei 10 református egyházkerület elnökségei a magyar református egység vasárnapjaként jelölték meg, és ajánlatukra ugyanazok az igerészek és énekek hangzanak el gyülekezeteinkben.

2010

Adorjáni Zoltán · Dániel 3:23-26
Kolozsvár · 2010-05-09 · Vasárnap

Lekció: Zsidók 11:1.23-12:3

Ki az, aki ha tűz közelébe kerül, ne járná át ruháját a füst, és ne volna érezhető haján, sőt bőrén is a füst szaga? Ki az, aki ha tűz mellé áll, ne pirulna, és ne égne orcája? Sőt az is veszélyeztetheti, hogy megperzselődik ruhája, és maga is megég.

Subscribe to Prédikációk