Lelkésztovábbképző 2024: Egyház a társadalomban

Balogh Csaba: Lelkésztovábbképző 2024: Egyház a társadalomban. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
hétfő, 2024, Szeptember 9 - 13:00 - csütörtök, 2024, Szeptember 12 - 14:00

A bibliai szövegek következetesen különbséget tesznek az „Isten népe” (egyház) és „mások” között. Az Istenhez (egyházhoz) való tartozás identitásmeghatározó elem, kifele és befele egyaránt. A bibliai szemlélet viszont Isten népét nem egy ebben a különbözőségében elzárkózó, elszigetelt közösségként látja. Izrael népe azt a küldetést kapja, hogy a külvilággal való kapcsolatát „papi királyság”-ként élje meg (2Móz 19,6), azaz miként az ószövetségi kultuszi szolgák, mediátor legyen Isten és környezete között. Jézus tanítványainak feladata pedig nem az, hogy kivonuljanak a világból, hanem hogy az ő tanítványává tegyenek minden nemzetet (Mt 28,19).

Ezeknek a bibliai szempontoknak a konkrét gyakorlati alkalmazása azonban mindig is nagy feladatot jelentett az egyház számára. A „világban van, de nem a világból való” alapgondolatnak különböző korokban különböző módon igyekeztek érvényt szerezni, több-kevesebb sikerrel. Sajátos világszemlélet meggyőződés hirdetőjeként az egyház komoly szerepet játszott a kultúra és műveltség terjesztésében, az iskolarendszerek kialakításban. A társadalom peremére szorultakkal való törődés megélésében a szociális gondoskodás hálózatát építette ki és a gazdasági biztonság alapjait fektette le. Az egyház által végzett feladatok jelentős részét később átvette az időközben önállóvá fejlődött szekuláris állami rendszer. S ha mindez nem lenne elég, az egyház tagjai közben folyamatosan érintkeznek mindazzal, ami a világban történik: közvetlenül élik át, hogy a világról alkotott ismereteink változnak, de ugyanúgy változnak a társadalmi kapcsolatok is.

Az egyházi küldetés külső és belső kontextusainak változásai arra késztetnek, hogy a tanítvánnyá tétel küldetését folyamatosan újragondoljuk. Egy-egy felszínen konkretizálódó kérdés esetében a legtöbb esetben annál sokkal mélyebb okok húzódnak meg. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023. évi továbbképzése a fenti kérdéskört járja körül a teológia szakterületei felől, keresve korunk egyháza gyakorlati kérdéseinek megértéséhez szükséges mélyebb teológiai okokat és a lehetséges megoldásokhoz vezető utakat. Alapvetően arra a kérdésre keressük a választ, hogy miben ragadható meg az egyház relevanciája napjaink társadalmában? Mennyiben kell az egyháznak együtt haladni a korral, illetve egyéni utat járni?

További információ

Időpont: 2024. szeptember 9–12.
Helyszín: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Szerkezet: 12 × 1.15 perc előadás, azt követően 20 perc megbeszéléssel / vitával.
Kreditpont: 24
Helyek száma: 35
Regisztrációs díj: 200 lej
Bejelentkezési határidő: 2024. szeptember 1.

A továbbképzőre az alábbi regisztrációs linken elektronikusan lehet bejelentkezni. Az étkezéssel és szállással kapcsolatos regisztrációt a bejelentkezők számára egy későbbi időpontban tesszük elérhetővé. Egyelőre a részvételi szándékot kérjük rögzíteni.

A továbbképző részvételi díjainak befizetését nem a szervezők kezelik. Ezzel kapcsolatos információk megtalálhatók a továbbképző füzetben. További kérdéseikkel forduljanak az OLTT illetékes személyzetéhez.