Könyvbemutató -- Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal...

2022. november 22-én a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében bemutatták Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... című könyvét. A könyvet szakmai szempontból Éles Éva református lelkipásztor, a KPTI társult tanára, a DRHE doktorandusza értékelte.


A Teológiai Intézet életében mindig jelentős esemény egy új könyv megjelenése. Ezúttal egy olyan kiadvány került bemutatásra, amely egyszerre jeleníti meg az intézmény lelkészképző jellegét és tudományos elköteleződését. A bemutatott kötet ugyanis nem egy hagyományos prédikációs kötet, hanem egy olyan gyűjtemény, amely összekapcsolja az ige mélyreható elemzését és annak gyülekezeti alkalmazhatóságát.

Kató Szabolcs Ferencz, az Ószövetségi Tanszék adjunktusa, az egyházi év ún. sátoros ünnepeihez készített egy olyan kötetet, amely ünnepenként öt-öt exegetikai tanulmányt és ezekhez kapcsolódóan öt-öt prédikációs vázlatot és igehirdetést tartalmaz. A kötet tartalmaz ugyanakkor az ünnepek homiletikumát szem előtt tartó három úrvacsorai ágendásbeszédet is.

A megjelent kötet igehirdetései nem csupán a szerző íróasztalánál született beszédek, hanem azok javarészt konkrét gyülekezeti közegben is elhangzottak. A legtöbbnek a helyszíne a Kolozsvári Felsővárosi Gyülekezet, ahol a szerző 2017-2018 között beosztott lelkészként teljesített szolgálatot. A bemutató rendezvényen a szerző, Kató Szabolcs Ferencz elmondta, hogy számára kiemelkedő alkalmak voltak a gyülekezet lelkipásztora, Papp Géza által elindított hétfői beszélgetések, amelynek során a szolgatársak együtt beszélték meg a heti szolgálat alapigéit, és amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a gyülekezeti szolgálat időszakát áldásosnak élje meg. A kötet címét is ez a gyülekezeti helyszín inspirálta: a kakas a Felsővárosi Református Egyházközség, a Kakasos Templom ismerős szimbóluma. Azt a keresztyén motívumot jeleníti meg, amely az evangéliumi hagyományban a bűnbánat jelképe. A kakas azt a szempontot helyezi középpontba, amire a keresztyén igehirdetés néz: bűnbánatra indít és bocsánatot hirdet.

Az eseményen jelenlevőket Balogh Csaba, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánja köszöntötte. Az egyházkerület részéről Kolumbán Vilmos József főjegyző szólt. Külön kiemelte, hogy az egyházkerületi Misztótfalusi Kis Miklós nyomda magas minőségű nyomtatványt tett az asztalra.

A könyvet szakmai szempontból Éles Éva, a Melegföldvári és Katonai Református Egyházközségek lelkipásztora, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandusza, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet társult tanára értékelte.

Beszédében kiemelte, hogy a Kató Szabolcs könyve arra hívja fel a figyelmet, amely a keresztyén, különösen a református teológia szíve és középpontja: "Több időt és energiát fordítani a textusok magyarázatára, szorosabb elköteleződést tanúsítani a Szentírás iránt." Átfogó és alapos szakmaisággal megírt értékelésében Éles Éva hangsúlyozta azt, hogy az ünnepre készülő, zsúfolt munkatempóban dolgozó lelkipásztorok ebben a kötetben "igaz szavakra, tiszta forrásra, desztillált teológiára" találnak. A kötet által követett textusválasztás szem előtt tartja a Biblia műfaji sokszínűségét. Megjelennek itt vitabeszédek, próféciák, nemzetségtáblázatok, születéstörténetek, teofánia, levél, apokaliptika. Mindegyik tanulmány hasonló struktúra szerint épül fel: kutat - megfigyel - hirdet, és ebben Kató Szabolcs nem mellőzi a nehéz textusokat sem. A szerzőt Berg Judit Nehézcsináló című meséjének főhőséhez hasonlította, akire az volt jellemző, hogy abban lelte kedvét, hogy a nehéz dolgok elvégzésére összpontosítson. Éles Éva a szerzőben ezt a nehéz textusokra szakosodott szerzőt ismerte fel. Külön kiemelte azt, hogy miközben a szerző az ige közelében marad, egyszerre ismeri a kor aktuális nyelvezetét is. A szerző "nemcsak a textus embere ő, hanem hallgató a hallgatók között", aki "nemcsak a textusokat, hanem a világunkat is folyamatosan exegetálja". (Éles Éva szakmai értékelésének teljes szövege letölthető a mellékelt dokumentumból.)

A zárszóban a szerző megköszönte a kötet létrejöttében segítséget nyújtó személyek és intézmények szerepét, illetve az eseményen elhangzó biztató visszajelzéseket, bátorító szavakat.

A könyvbemutató adventi hangulatát a teológus hallgatók hangszeres és énekes ünnepi műsora biztosította. Szolgáltak: Berekméri Virág, Bíró Beatrix, Kánya Réka és Pánczél Ádám.

(A fényképfelvételeket Berekméri Gabriella készítette.)

További kapcsolódó sajtóhírek:

Berekméri Gabriella (reformatus.ro): https://reformatus.ro/hirek/unnepi-igehirdetesek-nem-csak-lelkipasztorok...
Bálint Enikő (agnusradio.ro): https://agnusradio.ro/aktualis-konyvbemutato-a-kolozsvari-protestans-teo...