Egyházzenei műfaismeret és formatan I

A hallgató szert tesz általános formatani ismeretekre, megismerkedik a legjelentősebb zenei formákkal és műfajokkal, azok szerkezeti jellemzőivel, sajátosságaival. A harmónium órákon kapott útmutatás segítségével, a hallgató megtanul önállóan leolvasni harmóniumon/orgonán egy dallamot, eljátszani három- négyszólamú könnyebb korálokat.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató megtanulja felismerni egy-egy zenei műben a művet tagoló részeket, megismerkedik a zeneirodalom műfajaihoz tartozó legjelentősebb művekkel, azok formai, szerkezeti és műfaji sajátosságaival. A hallgató olyan ismeretekre tesz szert, melyek segítségére lesznek az egyházzene történet könnyebb megértésében. A harmónium órákon kapott útmutatás segítségével, a hallgató önállóan le tud majd olvasni harmóniumon/orgonán egy dallamot, el tud játszani egyszerűbb három-négyszólamú korálokat.

Általános kompetenciák

Az órák anyaga hozzájárul az általános műveltség bővítéséhez, az esztétikai érzék és a zenei ízlés fejlesztéséhez.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 0 1 0
14 óra/szemeszter 0 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 48
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 14
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 16
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 34

Vizsgáztatás

Félév folyamán folyamatos ellenőrzés a kiadott irodalomból és az órai jegyzet anyagából. Harmónium gyakorlatból a hallgatók feljátszanak a félév folyamán 6 három vagy négyszólamú gyakorlatot a kiadott harmónium gyakorlatokat tartalmazó füzetből, vagy 4 korált a Korálkönyvből.

Bibliográfia

Könyv