Egyházzenetörténet I

Az Egyházzenetörténet I betekintést ad a keresztény istentiszteleti zene vázlatos történetébe a kezdetektől a reformáció koráig. A hallgatók megismerkednek az egyházzene bibliai alapjaival, az ókori görög zenének a keresztény zenére gyakorolt hatásával, a gregorian énekkel, majd a különböző korszakok egyházzenéjének jellemzőivel és kiemelkedő képviselőivel.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megismerkednek a keresztény egyházzene kialakulásával, megtanulnak tájékozódni a különböző korszakok egyházzenéjében. A történeti adatok elsajátítása mellett, a hallgatók megismerik az egyházi zene, a liturgikus zene különböző műfajainak és formáinak célszerű, liturgikus használati módjait, lehetőségeit.

Általános kompetenciák

Az órák anyaga hozzájárul az általános műveltség bővítéséhez, az esztétikai érzék és a zenei ízlés fejlesztéséhez.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 62
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 14
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 16
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 34

Vizsgáztatás

Félév folyamán folyamatos ellenőrzés a kiadott irodalomból és az órai jegyzet anyagából.

Bibliográfia

Könyv