Homiletika I

Az első féléves előadások elhelyezik a homiletikát a gyakorlati teológia tudományában, hogy elősegítsék a hallgatók teológiai tájékozódását. Ezt követően teológiailag megalapozzák az igehirdetést mint egyedi és helyettesíthetetlen egyházi szolgálatot, hogy erősítsék a hallgatókban igehirdetői szolgálatuk jelentőségének tudatát. Majd a prédikálás három alaptényezői közül részletesen tárgyalják a gyülekezet és a lelkipásztor szerepét a prédikálásban. Rámutatnak arra, hogy az istentisztelet előkészítésében elengedhetetlen a gyülekezet általános és speciális elemzése, valamint arra, hogy mennyire fontos és milyen szerepet tölt be a lelkipásztor önreflexiója az igehirdetés összefüggésében.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató tudatában van az igehirdetés sajátosságának és látja a homiletika tudománya és a többi gyakorlati teológiai diszciplína közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat. Szilárdan meg van győződve afelől, hogy az prédikálás az evangélium közlésének egyedi formája. Képes arra, hogy ekléziasztikai elemzés által megfelelő képet alakítson ki általában az igehallgató gyülekezetekről, és speciálisan arról a gyülekezetről, amelyben szolgálni fog. Az elemzés eredményeképpen számol az igehallgató gyülekezettel az istentisztelet előkészítése során. Képes arra, hogy meglássa, milyen összefüggés áll fenn az egyénisége és személyisége, valamint a prédikálás között.

Általános kompetenciák

A hallgató elsajátítja a beszédírás módszertanát, amely segíti őt a prédikáció megalkotásában és megírásában. A hallgató elsajátítja a nyilvános megszólalással kapcsolatos ismereteket, amelyek segítik őt abban, hogy szabadon megnyilvánuljon, valamint, hogy érzékelje és figyelembe vegye azt a közösséget, amelyhez szól.

Óraszerkezet

# Cím

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 75
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A prédikálás elméleténnek ismeretét vizsgálja jól körülhatárolt kérdések segítségével.

Bibliográfia

Könyv