Homiletika II

A második félév előadásai rámutatnak az igehirdetés valamint az írásmagyarázat (homiletikai exegézis), a biblika teológia, a rendszeres teológia, és a retorika közötti összefüggésekre. A homiletikai exegézis kifejtése megtanítja a hallgatókat, hogy hogyan kell használni az alapvető kommentárokat a prédikálásra tekintve. A biblika teológiai és rendszeres teológia kérdések megtalálása az alapigében biztosítja az igehirdetés bibliai és hitvallásbeli keretét és kontrollját. A retorika alapszabályai pedig segítenek a prédikáció megtervezésében (dispositio), megszerkesztésében, megírásában és megfelelő előadásában. Az előadások ez után tárgyalják a kazuáliák elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A bibliai szövegek magyarázása a prédikációra nézve alapos kommentárok segítségével. A bibliai szöveg történelmi, az elsődleges hallgatónak/olvasónak szóló üzenetének aktualizálása a hermeneutika szabályainak segítségével. A történelmi és aktuális üzenet biblikusságának és hitvallásosságának ellenőrzése a biblika-teológia és a rendszeres teológia releváns irodalma alapján. A prédikáció megtervezése, megszerkesztése és megírása.

Általános kompetenciák

A hallgató elsajátítja az ókori szövegek aktualizálását segítő hermeneutikai készséget. A hallgató elsajátítja a beszédírás módszertanát, amely segíti őt a prédikáció megalkotásában és megírásában, valamint a nyilvános megszólalással kapcsolatos ismereteket, amelyek segítik őt abban, hogy szabadon megnyilvánuljon, valamint, hogy érzékelje és figyelembe vegye azt a közösséget, amelyhez szól.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 75
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A vizsga jól körülhatárolt, konkrét kérdések segítségével ellenőrzi, hogy a hallgatók bírják-e a prédikáláshoz szükséges elméleti ismereteket.

Bibliográfia

Könyv