Személyiséglélektan

A személyiségpszichológia segít a lelkészségre készülő hallgatónak, hogy megismerje az emberek közötti személyiségbeli különbségek eredetét és megnyilvánulási formáit. Az alapismeretek elsajátítása által felkészül arra, hogy az iskolai, kórházi vagy gyülekezeti közegben ismerje fel az emberi motivációkat és szükségleteket, ugyanakkor fontos ismeretekre tegyen szert saját személyiségének nyilvánvaló és rejtett működését illetően.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A személyiségpszichológiában való jártasság által a diák gyakorlati támpontokat kap a problémahelyzetek felismerésére, az érzelmi nehézségekkel küszködőkhöz való viszonyulásában elmélyítheti empátiakészségét. Észleli a kulturális különbségeket, a nemi, életkori sajátosságokat, és érzékennyé válik azokra. A pozitív pszichológia által javasolt jóllétet és életminőséget kiteljesítő technikák ismerete által hiteles és kompetens segítővé válik.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 28
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése
Személyre szabott konzultáció
Szorgalmi idő összesen 0

Vizsgáztatás

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az órákon való részvétel. A végleges
eredmény alakulása: 35% órai aktivitás és 65% szóbeli záróvizsga eredménye.

Bibliográfia

Könyv

  • Carver, Charles S., Scheier, Michael F. (2006): Személyiségpszichológia. Osiris Tankönyvek . Budapest: Osiris Kiadó, 590 old.