Homiletikai és liturgikai gyakorlat I

A kezdődő legációs gyakorlatokra való tekintettel, szószéki gyakorlatokra kerül sor. Ezek prédikáció-választásból, prédikáció-elsajátításból, az istentiszteleti rend (liturgia) összeállításából, istentiszteleti imádság-írásból, és a szószéki gyakorlatból állnak össze. A szolgálatok csoportos kiértékelése és megbeszélése rendjén, jó lehetőség nyílik a hallgatók igehallgatási kultúrájának az alakítására, valamint a kifejezőkészségük javítására.

A gyakorlatokat audio-vizuális eszközök segítségével végezzük. Így gyakorlatát otthon mindenki visszanéz(het)i, és levonhatja a személyes tanulságokat. Alkalmanként, az évfolyamlétszámtól függően, egy vagy két diák gyakorlatára kerül sor.

A gyakorlat kiértékelésében minden alkalommal, a gyakorlatot bemutató diák mellett még három diák vesz részt, kijelöléses alapon és rotációs módon. Közülük egy elsősorban a tartalmi kérdésekre figyel, egy másik a liturgikai szempontokra, és a harmadik a verbális és nonverbális kommunikációs kérdéseket követi figyelemmel. A gyakorlatot követő beszélgetés rendjén először a három kinevezett hallgató mond véleményt, teszi meg építő kritikáját. Hozzászólásukra minősítést (is) kapnak, mely részét képezi a félévi gyakorlat-minősítésnek. A megnevezett „kritikusok” mellett a csoport többi résztvevőjének is lehetősége van arra, hogy hozzászólásával és kérdésével hozzájáruljon a kiértékelő beszélgetés elmélyítéséhez.

Kísérő tevékenység: A hallgatónak a legáció alkalmával a fogadó gyülekezetről egy ekkléziasztikai felmérést kell készíteniük (az I. éven már megismert szempontok szerint). Ennek a felmérésnek az a célja, hogy a hallgatók megtanulják és begyakorolják azt, hogy nyitott szemmel és füllel forgolódjanak a gyülekezetekben. Ez a terepismeret-szerzés nélkülözhetetlen az egyház-, és szolgálat-szemlélet kialakulása érdekében.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

E gyakorlat rendjén a hallgató tovább fejleszti az igehirdetés szakmai szempontok szerinti hallgatására és értékelésére való készségét, az önkifejező készségét, ekkléziasztikai gondolkodását és látásmódját.

Általános kompetenciák

A gyakorlat fejleszti a hallgató szervezőkészségét, kritikai gondolkodását, mások szellemi munkájára való kritikus reflexiós készségét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 56
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 6
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 28

Vizsgáztatás

A gyakorlat teljesítésének a követelménye a prédikációs gyakorlatokon való aktív részvétel, illetve az legációhoz kapcsolódó ekkléziasztikai felmérés elkészítése.