Fejlődéslélektan

A lelkészségre készülő hallgató megismerkedik a lélektan fontosabb alapfogalmaival, megérti az embernek a fogamzástól a halálig tartó bio-pszicho-szociális változásait, felismeri az életkori sajátosságokat, érti az érzelmi-kognitív-erkölcsi fejlődés összefüggéseit, illetve az interperszonális kapcsolataiban értő és megértő módon tud kommunikálni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Tájékozott a fejlődéslélektani fogalmak és modellek tartalmát illetően, különbséget tesz a köznapi hiedelmek, mítoszok és a tudományos szempontból valid emberismereti nézetek között. Hatékonyan értelmezi a különböző életkorú emberek problémáinak lehetséges okait, ismeri a lelki készségek, képességek fejlődésének alapfogalmait. Emberismerete elmélyült, magatartása alapvetően türelmes.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 28
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 0

Vizsgáztatás

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az órákon való részvétel. A végleges eredmény alakulása: 35% órai aktivitás és 65% szóbeli záróvizsga eredménye.

Bibliográfia

Könyv