Homiletikai és liturgiai gyakorlat I

A gyakorló teológiai hallgató megismerkedik a gyülekezeti igehirdetés különböző formáival és betekintést nyer azok jellegzetes szerepébe, dinamikájába és a közöttük lévő összefüggésekbe. Alkalmazza az elsajátított homiletikai és írásmagyarázati elméleteket; begyakorolja és megerősíti írásmagyarázati és homiletikai kompetenciáit; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépíti ezt a tanulási formát a szolgálatába.

Ennek érdekében részt vesz azokon az igehirdetési alkalmakon, amelyeken a mentor prédikál, reflektál azokra (megfogalmazza a tanultakat) és a megfogalmazódott kérdéseket megbeszéli a mentorával. Rendszeresen és módszeresen készül azokra az istentiszteletekre, amelyeken ő prédikál, követve az elsajátított homiletikai elméletet és módszertant; ha szükség van rá, akkor kiigazítja az előkészületeket a szaktanár útmutatásai szerint; igehirdetéseire minden alkalommal reflektál tapasztalatai és a visszajelzések alapján; írásban reflektál a vizsgaistentisztelet bemutatására.
Dokumentálja az istentiszteletek előkészítését szakszerűen kitöltve a Studium-on a vonatkozó mezőket és emellett feltöltve ode 1) minden vasárnapidélelőtti prédikáció szövegét, 2) egy másik alkalommal elmondott prédikáció szövegét, 3) valamint a vizsgaistentisztelet előkészítését szemináriumi dolgozatként. A dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban kell feltölteni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azokat a képességeket, amelyek szükségesek az igehirdetés küldetésének teljesítéséhez, egy bibliai szöveg alapján jól felépített szöveg megszerkesztéséhez és kidolgozásához, illetve a liturgusi szerepe szakszerű és hivatásszerű betöltéséhez. Ebben segíti őt az igehirdetés gyakorlása valós gyülekezeti közegben, valamint a mentori kíséret. A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azon képességét, hogy önmagát szakmailag folyamatosan képezze. Ennek érdekében gyakorolja a kritikus és konstruktív reflektálást. Ebben segítik őt a személyes elmélkedés az előkészületről, a gyülekezet és a mentor visszajelzése, valamint a szaktanár visszajelzései.

Általános kompetenciák

A gyakorló teológus fejleszti és megerősíti azon képességét, hogy közvetítsen releváns üzeneteket, amelyek segítenek értelmes és beteljesedő életet élni, azon képességét, hogy értelmezzen életeseményeket a rítus segítségével, valamint a szakmai önképzés képességét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 160
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 104

Vizsgáztatás

1. A mentor kíséri, felügyeli a gyakorlatot helyben és értékeli szóban közvetlenül a szolgálat után, valamint lehetőség szerint írásban a Studium felületén.
2. A szaktanár kíséri a gyakorlatot a Studium felületén
a) kiértékeli az egyes feladatot, illetve az ahhoz csatolt reflexiót és
- elfogadja, ha az
szakszerű (az egyes tevékenységek megfelelnek a szakmai elvárásoknak),
teljes (a gyakorló teológiai hallgató minden egyes tevékenységet kidolgozott ) és
összefüggő (az elemek kapcsolódnak egymáshoz és együtt szerves egészet képeznek);
- visszaküldi kijavításra, vagy átdolgozásra, ha nem teljesülnek a fenti feltételek; a visszaküldött feladathoz, illetve annak tevékenységeihez általános és pontszerű megjegyzéseket fűz, amelyek segítenek a kiigazításban/átdolgozásban; a szaktanár nem vállalja át a felelősséget a feladatért a kritikai megjegyzések által, hanem az továbbra is gyakorló teológusnál marad (pl.: ha a szaktanár a kijavított feladatban észlel korábban általa nem jelzett hiányosságokat/hibákat, akkor azokat is figyelembe veszi);
b) értékeli az egyes feladatot a nevezett kritériumok alapján, valamint a passzív és az aktív reflexiókat azok helyessége (mennyiben felel meg a reflektálás előírásainak) és célszerűsége (hogyan járul hozzá a szakmai fejlődéshez) alapján;
c) érdemjegyet ad az értékelés alapján; az érdemjegy csak akkor ítélhető oda, ha a gyakornok elvégzett minden a II. pontban megnevezett feladatot, illetve kiigazította/átdolgozta a hiányos és/vagy helytelen feladatot és megfelelően dokumentált minden szolgálatot;
d) mulasztás esetén a gyülekezetben elvégzendő feladatokat nem lehet pótolni, a teológiai intézetben elvégzendőket lehet a szaktanár útmutatásai szerint.