Újszövetségi exegézis I

„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” 2Tim 2,15

Az újszövetségi exegézis nyelvtudományi és történeti módszerei hasznos eszközök a textus objektivizálásában, keletkezési körülményeinek feltárásban és eredeti értelme megközelítésében. Kizárólagos módszer nem létezik, viszont a különféle módszerek kiegészítik, vagy kiegészíthetik egymást, ugyanis más-más oldalról közelítik meg a textust.
Az Újszövetségi exegézis I. kurzus célja: annak bemutatása, hogy a korábban elsajátított módszertani ismereteket miként lehet alkalmazni az újszövetségi exegézis munkájában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes körülhatárolni a perikopa szövegegységeit, felismerni azoknak szűkebb, illetve tágabb kontextusát; alkalmazni tudja a szövegegységhez leginkább illő módszereket; ismeretei alapján választani tud ott, ahol a kommentárok több megoldást is javasolnak, és ezt meg is képes indokolni. Képes rendszerezett formában bemutatni és összegezni szerzett ismereteit és saját vizsgálódásának eredményeit.

Általános kompetenciák

A hallgató képes önálló fordítást készíteni egy adott szövegegységről és exegetálni azt a szakirodalom használatával.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 123
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 47
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 47
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 1
Szorgalmi idő összesen 95

Vizsgáztatás

A végleges jegy összetevői: órai aktivitás (20%), záróvizsga (80%).

Bibliográfia

Tanulmány folyóiratban

Könyv

Tanulmány könyvben