Görög nyelv IV

Az igeragozási ismeretek további bővítése az athematikus igékkel, az az Újszövetség és Septuaginta szövegdarabjainak alaktani elemzése. Az újszövetségi szóanyag és a teológiai fogalmak ismeretének további bővítése. Az alapvető mondattani kérdések megismerése. A hangsúly az eredeti szövegek pontos fordítására esik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani és mondattani ismeretek birtokában a hallgató képes önálló és pontos fordítást készíteni a görög Biblia szövegeiből, mondattanilag elemezni a görög szöveget, és felkészült az exegézis munkájának elkezdésére.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 98
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 45
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 24
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 1
Szorgalmi idő összesen 70

Vizsgáztatás

A folyamatos ellenőrzés tesztek által történik, és ezeknek mindegyikéből átmenő jegyet kell elérni, amely a szóbeli vizsga előfeltétele. A tesztek érdemjegyeinek általánosa a végső jegy 30%-át teszi ki.

Bibliográfia

Könyv