Efézusi levél exegézise

A kurzus célja: megismerni azokat a sajátos exegetikai kérdéséket, amelyek az újszövetségi levélirodalom elemzésekor merülnek fel. Az újszövetségi levélirodalomban nem ritkák a himnikus jellegű liturgikus szövegrészletek. Ezeknek sajátos szókincse és verses formája van különféle stílusalakzatokkal; tartalmukat jól elkülöníthető gondolategységekre lehet tagolni, amelyek az üdvtörténet vagy üdvrend mozzanatait ragadják meg, s így egy-egy igehirdetés textusaként is elkülöníthetők.
A kurzus konkrétan Az efézusbeliekhez írt levél 1-3 fejezeteit veszi vizsgálat alá. Ez a levél a Pál apostol tanítását képviselő teológiai iskola alkotása, amely megőrizte az apostol teológiai látásmódját, de ezt egy új gyülekezeti helyzetre alkalmazta, éspedig azzal a céllal, hogy megerősítse a kis-ázsiai gyülekezetek egységét. Az előadások keretében egy-egy perikópa exegetikai elemzése történik a már ismert módszertani szempontok alapján.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos kompetenciák kialakításában segít: - a hallgató képes szótár segítségével magyar nyelvre fordítani az Újszövetség szövegeit, és elemezni tudja azt a megtanult exegetikai módszerek alapján; - hallgató ismeri az újszövetségi levélirodalomra jellemző exegetikai kérdéseket (himnikus jellegű liturgikus szövegrészletek, sajátos nyelvezet, tanítói részek); - a hallgató tisztában van Az efézusbeliekhez írt levél izagógikai kérdéseivel; - fölismeri és föl tudja vázolni levél logikai szerkezetét; - meg tudja határozni a levél fő gondolatát; - értelmezni tudja a mondatok kapcsolatát; - el tudja helyezni a szöveg teológiai üzenetét a Biblia tágabb összefüggésében.

Általános kompetenciák

A kurzus általános értelemben fejleszti a hallgató azon képességét, hogy: - értelmezzen egy összetett szöveget; - meghatározza annak központi gondolatmenetét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 130
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 45
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 45
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 12
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 102

Vizsgáztatás

A hallgató minden órára elkészíti a soron következő bibliai perikópa görög szövegének nyelvi elemzését (preparáció). A félév végén a teljes anyagból szóbeli vizsgára kerül sor. A végleges jegy összetevői: órai anyag előkészítése (20%), záróvizsga (80%)

Bibliográfia

Tanulmány folyóiratban

Könyv