Exegeza Epistolei către Efeseni

Scopul acetui curs este de a cunoaşte problemele exegetice specifice care apar la analiza epistolelor din Noul Testament. În aceste epistolele găsim şi texte liturgice cu caracter imnic. Ele au un vocabular special şi o formă poetică cu diferite figuri stilistice. Conţinutul lor se poate diviza în părţi bine delimitate care ca un moment de ordo salutis pot servi şi ca texte de bază a unei predici.

Acest curs se concentrează asupra Epistolei către Efeseni (cap. 1-2). care ca o operă a şcolii pauline a continuat tradiţia teologică reprezentată de către Apostolul Paul, dar a aplicat aceasta la o nouă situaţie eclesială şi anume cu ţelul de a păstra şi a consolida unitatea creştinilor din Asia Mică. În cadrul orelor de curs se va exegeta câte o pericopă cu aplicarea metodelor de exegeză deja însuşite.

Competențe

Competențe specifice

Acest curs are ca scop ca studentul
  • să fie capabil să traducă textul Noului Testament cu ajutorul materialului necesar (dicţionare etc.) şi să analizeze aceste texte într-un mod aprofundat prin metodele exegetice însuşite;
  • să cunoască problemele exegetice ale epistolelor din Noul Testament (texte liturgice cu caracter imnic, vocabular specific etc.);
  • să cunoască izagogica Epistolei către Efeseni;
  • să schiţeze structura logică a epistolei;
  • să formuleze idea de bază a epistolei;
  • să interpreteze relaţiile dintre propoziţii;
  • să aşeze mesajul teologic al textului în contextul mai larg al Biliei.

Competențe generale

Cursul dezvoltă competenţa generală a studentului de a interpreta un text literar complex şi de a formula idea pricipală a unei pericope.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 83
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 15
Tutoriat 0
Total studiu individual 55

Examinare

Studentul va pregăti analiza semantică și gramaticală a textului biblic care urmează a fi abordat in cadrul cursului. În final va avea loc un examen oral din întregul material analizat în cadrul cursurilor. Nota finală se compune din pregătirea regulară pentru cursuri (20%) și examenul final (80%).

Bibliografie

Articol în revistă

Carte