Admitere licență - Linia de studiu unitariană

La anul I. al pregătirii teologice de 6 ani oferite de Institutul Teologic Protestant din ClujNapoca candidaţii se pot înscrie după susţinerea cu succes a examenului de admitere. Admiterea – în conformitate cu § 26 din Statutul Institutului Teologic Protestant – se face în baza unui examen de concurs. La examenul de admitere se pot prezenta membrii bisericilor reformate, evanghelice, unitariene, cetăţeni români sau cetăţeni ai altor ţări. Se pot prezenta şi acei membri ai bisericii care doresc să studieze teologia ca a doua facultate.

Cei care se înscriu pentru examenul de admitere vor prezenta un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. copie legalizată a certificatului de naştere
 2. dovada botezului şi a confirmării
 3. diploma de bacalaureat (în original)
 4. recomandarea congregaţiei, care în cazul candidaţilor reformaţi va fi eliberată de către consiliul presbiterial al eparhiei de care aparţin în baza domiciliului, în cazul candidaţilor evanghelici şi unitarieni de către preot, şi o va contrasemna împreună cu administratorul, respectiv curatorul, iar Oficiul Pastoral o prezintă la Oficiul Episcopal pentru confirmare. Scrisorile de recomandare vizate de către oficiile episcopale vor sosi pe cale oficială la Institutul Teologic în cazul candidaţilor reformaţi înainte de începerea taberei de preadmitere, iar în cazul studenţilor evangelici şi unitarieni înainte de începerea înscrierilor la examenul de admitere. În cazul candidaţilor reformaţi scrisoarea de recomandare va fi întocmită în baza chestionarului publicat în Ghidul de Admitere.
 5. curriculum vitae scris de mână
 6. patru fotografii de dimensiunea 3x4
 7. chitanța care dovedește achitarea taxei de înscriere
 8. adeverința medicală care trebuie să conțină rezultatul analizei de sânge şi a radiografiei pulmonare, precum şi să ateste că cel care candidează nu are insuficienţe de auz, vorbire, şi că acesta nu suferă de boli mintale şi că nu are niciun handicap care l-ar împiedica în exercitarea profesiei de preot.

La înscriere dosarele candidaților trebuie să conțină documentele menționate mai sus. Aceste documente vor fi depuse şi de către cetățenii altor țări, aceștia având obligația să atașeze acordul şi recomandarea primită de la biserica (eparhia) la care aparțin, și documentul care atestă acceptarea lor într-una din bisericile (eparhiile) din România. Cererea de înscriere la examenul de admitere trebuie depusă personal de către candidați. Membrii Bisericii Reformate îşi pot depune dosarul doar dacă au participat la tabăra de pre-admitere organizată de Institutul Teologic. În baza documentelor depuse secretarul șef al Institutului raportează oral Comisiei de Admitere. În cazul în care secretarul șef are nedumeriri în legătură cu conținutul sau autenticitatea documentelor, va întocmi un raport scris. Comisia de admitere va analiza aceste cazuri și va lua decizii în privința acestora. Împotriva acestora nu se vor putea depune contestații. La examenul de admitere vor fi primiți cei care au depus toate documentele necesare până la data înscrierilor.
Secretariatul Rectoratului va întocmi un tabel cu candidații ai căror dosare au fost acceptate şi care va fi afișat imediat după ședința de formare. Candidații au obligația să verifice acest tabel şi să raporteze eventualele greşeli la secretariat. Decanul le va comunica personal candidaţilor respinşi decizia Comisiei de Admitere. Rectoratul întocmeşte formulare de notare pentru membrii Comisiei de Examinare cu privire la candidaţii acceptaţi, listând numele candidaţilor în funcţie de eparhii, respectiv după sex/licenţiaţi.
Perioada examenului de admitere este iulie (perioada admiterilor la facultăţi).

Locul şi adresa înscrierilor la examenul de admitere:
Secretariatul Institutului Teologic Protestant
400124 Cluj-Napoca
Piaţa Avram Iancu nr. 13. C.P. 230.

La candidaţii unitarieni rezultatul examenului (nota finală) se stabileşte în baza unui sistem de puncte, luând în considerare criterii generale şi speciale. La examenul de admitere se pot obţine maxim 100 de puncte după cum urmează: puncte aduse: 50 și puncte obţinute: 50.

 1. Criterii generale
  La examenul de admitere se pot obţine maxim 100 de puncte după cum urmează: puncte aduse: 50 și puncte obţinute: 50.
  1. Compoziţia punctelor aduse (50 de puncte în total):
   1. Media anilor de studii din liceu: 25 de puncte.
   2. Rezultatul probei de literatura maghiară de la bacalaureat: 15 puncte.
   3. Media aritmetică a mediei obţinute la limba străină (engleză, germană sau franceză) în timpul celor patru ani de studii: 10 puncte
  2. Pentru candidaţii care nu au susţinut proba de literatura maghiară la bacalaureat numărul de puncte primite la test pentru aptitudinile de limba maternă se va dubla.

  3. Compoziţia punctelor obţinute la admitere (50 de puncte în total):
   1. Discuţia pentru evaluarea eligibilităţii: cu caracter eliminator. Maxim 25 de puncte. Conţinutul:
    1. discuţie liberă, în baza unor întrebări cu caracter personal (de exemplu legătura cu familia, şcoala, biserica, chemarea etc.)
    2. recitare: candidatul va recita o poezie la alegere.
    3. citire: textul care va fi citit cu voce tare de către candidat va fi ales de către comisie.
    4. cântare: candidatul va interpreta un cântec popular la alegere, după care 2 cântece bisericeşti dintre cele 20 selectate pentru examen.
   2. Examen scris: 25 de puncte. Examenul tip test constă în următoarele module:
    1. exerciţii pentru verificarea aptitudinilor de limba maternă
    2. întrebări tip test din Biblie
    3. întrebări din Catechism (redarea exactă a textului).
   3. Pentru a rămâne în competiţie candidatul trebuie să obţină cel puţin 15 puncte
    (60%).

 2. Criterii speciale
 3. Candidaţii pot obţine un plus de puncte pentru participările la olimpiada de religie sau concursuri de recitare şi de cântece populare unde au obţinut locuri pe podium, maxim 10 puncte, însă doar până la limita de 50 de puncte dintre cele „obţinute”.