Újszövetségi teológia II. Az evangéliumok teológiája és historiográfiája

A tárgy célja megismertetni az újszövetségi teológia szaktárgy kialakulását, történetét, legfontosabb feladatait. Az első félév előadásainak keretén belül sor kerül továbbá a szinoptikus evangéliumok legjelentősebb teológiai-krisztológiai vonulatainak felvázolására. A tematikai egységet Jézus Krisztus személyének az evangéliumokban való bemutatása hozza létre.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató értékelni tudja az újszövetségi teológia tárgy különböző megközelítéseiben jelentkező sajátosságokat, hiányosságokat, pozitív meglátásokat. A hallgató ismeri a történeti Jézus-kutatás legfontosabb teológiai következményeit. Rendszerezni tudja a szinoptikus evangéliumok krisztológiáját, ismerve az evangéliumok közötti átfedéseket, különbségeket. A hallgató látja az evangéliumok szerzői értelmező leírásának jelentőségét Jézus személyének megrajzolásában.

Általános kompetenciák

A hallgató különbséget tud tenni a keresztyén tanítás rendszeres teológiai és bibliai teológiai megközelítései között. Fel tudja vázolni az újszövetségi teológia ószövetségi gyökereit. Átlátja azokat a bibliai alapokat, amelyekre az egyházi hagyomány felépítette a maga krisztológiai tanításait.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 78
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 50

Vizsgáztatás

Az érvényben levő szabályoknak megfelelően az óralátogatás előfeltétele a vizsgára való jelentkezésnek. A szóbeli vizsga a kiadott bibliográfia és egyetemi jegyzet alapján történik.

Bibliográfia

Könyv