Teologia și istoriografia evangheliilor

Cursul din semestrul II. se concentrează asupra tradiției sinoptice. Unitatea sistematică în prezentarea evangheliilor este garantată de centralitatea hristologiei și a ideii mesianice. Pe baza evangheliilor sinoptice se conturează faţa umana şi dumnezească a lui Isus Christos. Studentul va face cunoştinţă cu momentele importante ale activităţii sale publice, cu predica sa despre Împărăţia lui Dumnezeu, minunile sale mesianice, patimile Lui, moartea sa mântuitoare pe cruce şi învierea lui din morţi.

Competențe

Competențe specifice

Studentul îşi formează o imagine de ansamblu despre concepţiile specifice ale cărţilor din Noul Testament, descoperind în acelaşi timp trăsăturile comune, care asigură unitatea cărţilor canonice din Noul Testament. Studentul devine conştient că în scrierile lor evanghelişti au istorisit nu numai istoria vieţii lui Iisus, ci au şi mărturisit despre caracterul mesianic a persoanei Sale şi despre ţelul răscumpărător al jertfei Sale pe Cruce. Studentul se deprinde să facă distincţie între părţile istorice şi cele kerigmatice ale evangheliilor sinoptice. Îşi însuşeşte învăţătura lor despre persoana lui Hristos, despre caracterul sfânt al Bisericii, despre voinţa şi munca mântuitoare a lui Dumnezeu şi despre credinţa creştinilor în viaţa veşnică. Studentul îşi însuşeşte capacitatea de a formula mesajul sfintelor evanghelişti despre istoria pământească a lui Isus Hristos şi despre moartea sa mântuitoare şi de a-l transmite în limbajul omului modern. Studentul este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o anumită situație, și dispune de aptitudini dialogic irenice. Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea sa profesională pe care o urmează să desfășoare.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 2 0 0
28 ore/semestru 28 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 100
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 32
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 72

Examinare

Conform regulamentului de examinare.

Bibliografie

Carte