Istoria intertestamentală

Prin această disciplină studenții fac cunoștință: a) cu istoria perioadei intertestamentare cu schimbările survenite în acest timp pe plan social, economic, politic și religios, b) cu literatura acestei perioade c) și cu mișcările de spiritualitate evreești.

Competențe

Competențe specifice

Studenții sunt capabili să vadă obiectiv: a) legătura strânsă între Vechiul și Noul Testament; b) specificul învățăturii lui Isus Hristos; c) aplicabilitatea învățăturii lui Isus Hristos pe planul conviețuirii confesiunilor.

Competențe generale

Sudentul este capabil să vadă procesul de dezvoltare privind gândirea teologică vechi-testamentare în perioda intertestamentală și influența acesteea asupra gândirii nou-testamentale.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 104
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 25
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 25
Tutoriat 1
Total studiu individual 76

Examinare

Examen oral din: 1. din materia predată; 2. din lecturile recomandate (cărți deuterocanonice, apocrife).

Bibliografie

Carte

Ediție de surse

Articol în revistă

Articol scurt