Introducere în Vechiul Testament II

Biserica creștină îl consideră Vechiul Testament ca un stadiu important în formarea credinței revelate în Noul Testament, fără de care acesta din urmă nu poate fi dezlegată în toată adâncimea lui. Obiectivul acestui curs este de a introduce studentul în Vechiul Testament prin prezentarea sistematică, secțiune cu secțiune a conținutului cărților istorice și poetice. Cursul include și discuții despre formarea textului ebraic, precum și despre relevanța textelor din Vechiul Orient antic în studierea Bibliei.

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studentul se familiarizează cu problemele de bază a formării Vechiului Testament și va dobândi o cunoaștere aprofundată a cărților istorice și poetice ale Bibliei Ebraice. Astfel el
  • va fi capabil să explice formarea canonului Vechiului Testament;
  • va fi educat pe un nivel mediu în bibliologie și istoria textuală a Vechiului Testament;
  • va fi capabil să reflecte critic asupra istoriografiei din Vechiului Testament;
  • va înțelege și devine capabil să explice conținutul cărților istorice și poetice;
  • va cunoaște importanța textelor extra biblice pentru studierea acestor cărți;
  • va învăța verbatim versuri biblice, selectate pe baza importanței acestora în teologia creștină.

Competențe generale

Cursul dezvoltă capacitatea generală
  • de a lucra la un proiect în echipă;
  • capacitatea de a scrie și de a prezenta eseuri scurte pe diferite tematici;
  • va recunoaște și aprecia pluriformitatea textelor și a ideilor în societatea antică și cea modernă.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 124
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 28
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 8
Tutoriat 0
Total studiu individual 96

Examinare

Studentul trebuie să citească literatura aferentă temelor abordate în mod sistematic, participarea lui în discuții fiind un element care se va lua în calcul la nota finală obținută. Nota finală se compune din activitatea în cadrul cursurilor, înmânarea în timp a unor referate scurte și participarea cu succes la cele trei verificări scurte în formă de test scris pe parcursul cursurilor.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii